ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریتپایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته: مدیریت بازرگانیگرایش: بیمهعنوان:ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران[…]

Read more