بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

H1cشکل ۱-۱ چهارچوب مفهومی تحقیق برگرفته از مدل یانهودای ۲۰۱۳مدیریت سودH1aH1b   ۱-۷فرضیه‌های تحقیق       عدم تقارن اطلاعات[…]

Read more

سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب ‏سایت کتابخانه ‏های دانشگاه ‏های تابعه وزارت علوم شهر تهران- قسمت ۲

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان ۵۴رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران ۵۸پیشینه پژوهش ۶۰پیشینه پژوهش در ایران ۶۰پیشینه پژوهش در خارج ۶۸مقدمه ۷۲روش پژوهش ۷۲جامعه[…]

Read more

بررسی و مقایسه موجودات وهمی- خیالی در «داستان های هزار و یک شب و هری پاتر»- قسمت ۴

۶-۲-۲۶-حشره غول آسا(Giant Insect)…………………………………………………………………………176۶-۲-۲۷-مار- خروس(Snake-Cock)…………………………………………………………………………….176۶-۲-۲۸-مرغ آتشین دم(Fire-Breathing Chicken)……………………………………………………….177۶-۲-۲۹-خورخط(Khorkhot)……………………………………………………………………………………….177۶-۲-۳۰-مانتیکور(Manticore)………………………………………………………………………………………177۶-۲-۳۱-خرچنگ آتش(Fire Crab)……………………………………………………………………………….177۶-۲-۳۲-قازقلنگ(Qazqolang)…………………………………………………………………………………….178۶-۲-۳۳-نیمه غول ها(Half Hiants)……………………………………………………………………………..178۶-۲-۳۴-کیوپید(Cupid)………………………………………………………………………………………………..178۶-۲-۳۵-ایرامپنت(Ayrampnt)………………………………………………………………………………………178۶-۲-۳۶-تروداکتیل(Trodaktyl)…………………………………………………………………………………….179۶-۲-۳۷-نیمدار(Nymdar)…………………………………………………………………………………………….179۶-۲-۳۸-گردآلو(Puffskein)………………………………………………………………………………………….179۶-۲-۳۹-الاغ(Olagh)……………………………………………………………………………………………………179۷-فصل هفتم: نتیجه گیری …………………………………………………………………۱۸۰نمودارها………………………………………………………………………………………….۱۸۳فهرست منابع۱۸۸……………………………………………….………فصل اولمقدمهفصل اوّل۱-مقدمه۱-۱-[…]

Read more