بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۶

۲-۲-۱
تامین اجتماعی ازسایرجنبه های رشدوتوسعه جدانیست وبرهمین اعتبار،پدیده ای است که بارشداقتصادی ،عدالت اجتماعی ،کرامت انسان وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد.نظام تامین اجتماعی درکشورهای مختلف مشتمل برسه گروه راهبردهای بیمه ای،حمایت وامدادی است.امابابررسی ومطالعه تاریخی –اجتماعی کم وبیش روشن می شودکه درکشورهای مختلف،هرچندبرمیزان رشداقتصادی وصنعتی ،گسترش طبقه متوسط وقدرت گرفتن نهادهای مدنی افزوده شودوجه حمایتی تامین اجتماعی تدریجاوبطورنسبی کاهش یافته وتوجه عمده به راهبردهای بیمه ای معطوف شده است نظام تامین اجتماعی به ساختاربیمه ای منبعث ازدیدگاهای نظری همچون نظریه عدالت اجتماعی ،نظریه بهره وری ونظریه حاکمیت سیاسی است.اصولابین رشدوتوسعه اقتصادی ازطریق افزایش توان تولیدی وسیلستهای تامین اجتماعی هرکشوررابطه مستقیمی وجودداردبه قسمتی که برخی براین عقیده اندکه رشدوتوسعه اقتصادی بدون تعمیم وگسترش تامین اجتماعی به سختی تحقق پذیراست.این وابستگی دوجانبه ایجاب می نمایدکه مابین سیاستهای کلان اقتصادی ازیکسووسیاستهای تامین اجتماعی ازسوی دیگرهماهنگی پایدارومستمری ایجادگرددتابدین طریق باگسترش رفاه اجتماعی موجبات افزایش فعالیتهای بیشترتولیدی ونهایتاکارآیی وبازدهی اقتصادی فراهم گردد.سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای باپوشش درحدود۲۶میلیون نفربیمه شده اصلی وتبعی وجوددارد.(پناهی،۱۳۷۶،۲۱)
۲-۲-۲-تاریخچه تامین اجتماعی
سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت از قشر کم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسأله را می‌توان در اقدام هنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱ و همزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب، اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت.بعد از سال ۱۸۹۸، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال ۱۹۱۴ اشاره نمود. در این میان، جنگ جهانی دوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی به حساب می ‌آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد ‌(همان ماخذ،۲۴).
اصطلاح تأمین اجتماعی که آمیزه‌ای از “ امنیت اقتصادی” (Economic Security) و “بیمه اجتماعی” ( Social Insuranc) است، برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداری جنبه بین‌المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی(ISSA) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند(پناهی،۱۳۷۶،۲۶)
۳-۲-۲-پیدایش بیمه خصوصی:
ازدیدگاه تاریخی شاید بتوان کفت که چینی ها اولین ملتی بودند که درباربری دریایی اصل تقسیم خطررادر۳۰۰۰سال قبل ازمیلاد رعایت می کرده انددرآن دوره تجارت چینی هاوقتی کالایی راازطریق رودخانه حمل ونقل می نمودندآن رابوسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردند.تااگرچنانجه یکی ازکشتی هاغرق شودکالای موجوددرسایرکشتیهابه سلامت به مقصدبرسد.بین سالهای ۹۱۶الی ۷۰۰قبل ازمیلادتوسط اهالی شهرلوان واقع درمدیترانه شرقی بافکرمقابله باخطرات دریا قانونی به تصویب رسیدکه به موجب آن زیان همگانی به عنوان یک رسم بازرگانی شناخته شد.درقانون مزبوربرخی ازاصول بیمه امروزی ازقبیل سرشکن کردن خسارات وارده به یک نفربین عده ای ازافراددیده می شود.بدین معنی که اگرکالایی برای نجات کالاها وکشتی به دریا ریخته می شد کسانی که کالاهایشان نجات پیدا کرده بودمی بایستی خسارات کالاهایی راکه به دریاریخته شده بود راجبران نمایند.بتدریج نظام مشارکت برای قبول خطرات درسراسرکشورهای تجاری قرون اول میلادی تعمیم یافته واین امربین تجاریونانی ورومی گسترش بیشتری یافته بود. (سازمان تامین اجتماعی ۱۳۶۹،۲)
به موازات بسط بیمه های باربری وحوادث ازآنجایی که بشرازگذشته های دورهمیشه دراین فکربودکه خودراازنتایج اقتصادی مرگهای ناگهانی سنین جوانی وهمچنین عوارض ناشی ازپیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حفظ کند،بیمه عمرنیزموردتوجه بوده است .براساس یک نوشته روی پاپیروس که درمصر کشف شده ومربوط به ۴۵۰۰سال قبل میباشدمندرج ست که مومیا گران مصری هرموقع که یکی ازکارکنان کارگاههایشان فوت می کرد،موظف بودندوارث آنها راموردحمایت قراردهند پیدایش بیمه عمربه شکل امروزی که مبنای محاسباتی داشت ابتدا رسما درسال ۱۳۸۳درانگلستان به وجودآمد وازآنجا به سایرکشورها ازجمله هلند وامریکا گسترش یافت وبه جهت اینکه استقبال گسترده ای ازاین نوع بیمه شددرحال حاضرقریب ۳۵۰۰شرکت بیمه عمردرجهان درحال فعالیت وخدمات بیمه گری می باشند. (همان ماخذ،۴)
۴-۲-۲-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی
ازآنجاکه جوامع اروپایی به لحاظ عوامل هم چون تغییرساختار اجتماعی اروپا وتغییر وجهش آن ازدوره مبتنی براقتصاد معیشتی به یک اقتصاد مبادله ای و حرکت مردم از مناطق روستایی به مراکز شهری با آغازپیدایش صنایع دستی پارچه بافی وتبدیل زمینهای زائدزراعتی به صورت شهروقصبه وازهمه مهمترانقلاب صنعتی قرن هفدهم که بازارهای جدید وامید بخشی برای کشتی های تجاری انگلیس درسراسراقیانوس اطلس وسایرقسمت ها بدست آمد وازآن فراتر اختراع ماشین نخ ریسی درسال ۱۷۶۵که خودموجب تغییرصنعت نخ ریسی ازصورت صنعت خانوادگی ومزدوران مناطق کشاورزی به صورت ماشینی ودرکاگاهها ی بزرگ و وسیع گردید وهمچنین اختراع ماشین بخاروات درسال ۱۷۶۹که به کاخانه داران چنان قدرتی داد که تولید ازآن هم فراتررفته وتولیدانواع محصولات درسطح گسترده شروع گردد،زودتراز جوامع دیگر دچاردگرونی گردیدند. ( شکری، ۱۳۷۵،۲۳)
لذا مطالعه سیرتحول بیمه های اجتماعی با تعقیب سلسله تغییرات وتحولات اجتماعی واقتصادی این جوامع عجین می باشد. ساختن کارخانه های بزرگ باعث تغییرات اساسی درزندگی اجتماعی واقتصادی این جوامع گردید.کشاورزی بصورت مکانیزه ،مترادف غذای کافی برای شهرها وخوشبختی برای مالکان بزرگ بود،این امرروزبه روزبه تعداد گدایان می افزود زیرا با بکارگیری ماشین درتولید عده کمتری احتیاج بود ازاینرو با افزایش فوق العاده بیکاران به ناچاراندیشه ای دربرخورد با این پدیده ناشی ازرشد صنعت گرفت وقوانینی درجهت کمک به فقرا تدوین و به مورد اجرا درآمد( همان ماخذ،۲۳)
۵-۲-۲-وضع قوانین بینوایان درانگلستان ( شکری، ۱۳۷۵،۲۶)
قوانین وضع شده درانگلستان راجع به بینوایان به سال۱۵۳۱و۱۵۳۶میلادی می کوشید تا با مسائل بیکاری وفقروبدبختی مقابله نماید.قانون اول سعی داشت که بین بینوایان مستحق وغیرمستحق تمایزقایل شود.براساس قانون دوم هربخشی ازانگلستان مسئول بینوایان خود بود وازراه جمع آوری اعانه آنان را اداره می کرد.این روش نتوانست مشکل فقررا حل کند ومسئله فقرپیوسته شدت یافت . سرانجام درسال ۱۵۷۲دولت به این نتیجه رسید که بینوایان باید به وسیله وجوه مالیاتی کمک شوند لذا مالیات اجباری بینوایان وضع کردید. به علت عدم موفقیت کمک های خیرخواهانه به بینوایان وافراد کم درآمد،کارگران با بدست آوردن حقوق اجتماعی ازقبیل شرکت درانتخابات تعیین سرنوشت وبه دست آوردن قدرت تعیین دستمزدبه صورت قرارداد دسته جمعی ترقی رابرای حمایت خود درمقابل تنگدستی وفقرموردعمل داند.تاسال ۱۸۸۰سه طریقه موردعمل به شرح زیربودند.
۱-۵-۲-۲-روش مبتنی برپس اندازهای کوچک
دراین روش بانکهای حساب پس اندازکه توسط دولت ها اداره می شدند،سپرده های بسیارکم راقبول می کردندودربسیاری ازکشورها تعداد زیادی ازمزدبگیران دراین بانکها حساب پس اندازبازکردند،بااین امیدکه ازمحل عواید آن بتواننددرزمان پیری وقطع درآمد گذران عمرکنند ،اماچون سطح حقوق ها دراین دروه درحدی نبود که مزدبگیران بتوانند چیزی پس اندازبکنند یا مبلغ ناچیزی را پس اندازمی کرد نند قادربه پوشش وجبران ناشی ازکاروبیماری وفوت نبود لذا این روش نیزکارآیی خود را پس ازمدتی ازدست دادهرچند به عنوان یک روش تکمیلی درکنارسایرحمایتهای اجتماعی مفید می باشد.
۲-۵-۲-۲-روش مبتی برمسئولیت کارفرما
دومین روشی که بوجودآمدعبارت ازاین بودکه مسئولیت حمایت ازکارگران دردوران سلام توبیماری به عهده کارفرمایان مربوط واگذارشد.ماهیت واصول چنین روشی براختیاروقدرت تقریبی کارفرما نسبت به مستخدمین خود وهمچنین مسئولیتی که ازیک چنین ارتباطی ناشی می شود استوارشده بود.این روش بازتاب همان نحوه ارتباطی است که بین استاد وشاگردی که درمنزل اوزندگی می کند،مشاهده می کنیم ازگذشته خصوصادراروپای مرکزی کارفرمایان متعهد بودند درمواقع بیماری ،بازنشستگی یا مرگ کارگران ،خود کمکهایی رابه آنان پرداخت نمایندهنوزهم این روش به عنوان یکی ازقدیمی ترین طرحهای تامین اجتماعی دربیشترکشورهای افریقا،اسیا،امریکای لاتین وخاورمیانه ازطریق پیش بینی های قانونی که درقالب مقررات کارگری این کشورها به عمل آمده است ،معمول است .بااین تفاوت که امروزه کارفرمایان بیشتردرموردغرامت حوادث ناشی ازکارمسئولیت دارند.واین امرریشه درآن دارد که دراواخرقرن نوزدهم باتوجه به حوادث روزافزونی که درراه آهن ها وکارخانجات کشورهای صنعتی اروپای غربی اتفاق می افتاداین کشورها به فکرپیدا کردن طریقه ای افتادند که بتوانند غرامت اینگونه حوادث رابپردازند.
تعهدات کارفرمایان درموردحوادث ناشی ازکارنه ازلحاظ اخلاقی عادلانه وموجه بودبلکه وسیله ای نیزبودتاکارفرماراوادارکندعلاوه برآن برای جلوگیری ازحوادث اقدامات موثری انجام دهد
.باوجودآنکه موسسات بزرگ خصوصی این قدرت مالی وامکانات اداری راداشتندتعهداتی که بهده آنهاواگذارشده راانجام دهند واغلب توانایی لازم رابرای پرداخت کمک هایی رابرای برقراری حسن روابط صنعتی دارند.اما چون تمام دستمزدبگیران درموسسات بزرگ کارنمی کنند .دربسیاری ازکشورها خصوصا کشورهای درحال توسعه که کارگران معمولی درکارگاههایی کارمی کنند که احتمالا کمتراز۱۰نفرکارگردارند،این حقیقت کاملا مشهود بوده که اگر تعهدی که برعهده کارفرما تحمیل می شود، سنگین باشد، کارفرمای کارگاه کوچک ازانجام آن ناتوان خواهد بود و درصورت انجام تعهد سرمایه اش تباه،کارگاهش تعطیل وکارگرانش بیکارخواهند بود.ازاینرو کارفرمایان برای گریزازبار تعهدات حوادث ناشی ازکارمتوجه شرکت های بیمه خصوصی شدند که درمقابل دریافت حق بیمه ای که براساس خطرات معین محاسبه وتعیین شده بودطی بیمه نامه تعهدات مربوط رابه عهده گرفتند.این موضوع این امکان رابه وجود آوردکه خطرات حوادث صنعتی تمرکزپیداکندوهزینه هامشخص شد. دربعضی ازکشورها اینگونه بیمه های خصوصی سرانجام به خاطرآنکه شرکت های بیمه باروش تجاری جایگزین تعهدات کارفرمایان جهت پرداخت غرامات شده بودند،اغلب درمقابل ادعاهای دریافت کنندگان شدیدا مقاومت کرده وبا این نحوه عمل روزبه روز بدنامی زیان آوری رابرای شرکت های بیمه به بارآوردند و به هرصورت ازدیربازپافشاری ناشی ازکاربا مسئولیت دولت گردید.
۳۵-۲-۲-اشکال بیمه های خصوصی
سومین وآخرین روش متداول قرن نوزدهم برای مقابله با تهیدستی مزدبگیران اشکال مختلف بیمه های خصوصی بود.ازدیدگاه افراد بیمه شده موسسات تجاری بیمه عمروبیمه هایی ازاین قبیل هیچگاه نتوانسته اندخودشان راباضرورت های حمایتی آنان تطبیق دهند وعلت آن هم معلوم است چراکه بیمه عمر کاربزرگ خاصی است که تنها باتوجه به محاسبات احتمالی قابل اعتمادوبراساس ضوابط حقوقی دقیق ومحکمی قابل اجراست ودراغلب مواردباتوجه به جنبه انتفاعی طرح ریزی واجرامی شود وبه ندرت درمسیرهدفهای تامین اجتماعی ازآن استفاده می گردد.
۶-۲-۲-طرح تامین اجتماعی بیسمارک(هالت، ۱۳۵۸،۳۴)
دراواخرقرن نوزدهم دولتهای اروپایی متوجه شدند که قوانین وضع شده جهت حمایت ازکارگران وافراد کم درآمد نمی توانند به نحومطلوب بیمه دوران پیری وبیمه عمرراپوشش دهند وبا افزایش فشارهای اجتماعی لزوم ایجاد سازمانها ونهادهای مستقل جهت مقابله با فقروتنگدستی درجامعه با تضمین دولت احساس گردید واین اندیشه منجربه پیدایش سازمانهای تامین اجتماعی شد.براین اساس درزمان امپراطوری ویلیام اول که بیسمارک صدراعظم المان بود درنوامبر۱۸۸۳میلادی اولین طرح بیمه های اجتماعی بوجودآمد.که تقریبابرای مدت سی سال منحصربه فرد وبدون تغییرباقی ماند .علت این امروجود جرایانات کارگری متشکل ازسالهای قبل دراین کشوربود که درسایه آن وصول بیمه اجباری با شرکت کارفرما وبیمه شده بوجودآمد ونحوه عمل بدین صورت بود که بیمه شده فقط حق بیمه می پرداخت وکارفرما فقط درمورد بیمه بیماری سهمی رابه عهده می گرفت . بطورکلی سیستم بیمه های اجتماعی المان درسه نوبت به ترتیب بیمه بیماری درسال ۱۸۸۳،بیمه حوادث ناشی از کاردرسال ۱۸۸۶وازکارافتادگی وبازنشستگی درسال ۱۸۸۹بوجود آمد وتمام انواع این بیمه ها برای حقوق بگیران شاغل درصنایع اجباری بود.دراین راستا کشورهای دیگراروپایی نیزبرنامه های مشابهی را به اجراء درآوردند.
۷-۲-۲-عوامل توسعه تامین اجتماعی (هالت، ۱۳۵۸،۴۲-۴۴)
۱-۷-۲-۲-رشدجمعیت :
رشدسریع جمعیت به علت کاهش مرگ ومیرنوزادان و نیزافزایش طول زندگی افرادکه خود ناشی ازپیشرفت علم پزشکی بود،به مشکلات فقر وبیکاری درجامعه دامن زد.نظریه جمعیت توماس رابرت مالتوس نیزازاین واقعیت نشات گرفته است .اومعتقد بود که اگرمحدودیتی درمقابل رشد جمعیت نباشد نرخ طبیعی تولید مثل سبب می شود که جمعیت بصورت تصاعدهندسی افزایش یابد.اما افزایش تولید مواد غذایی حداکثربصورت تصاعد حسابی خواهدبود،به نظرمالتوس دونوع مانع که یکی پیشگیرودیگری قزعی است رشد جمعیت رامحدود می سازد.موانع پیشگیرازطریق کنترلهایی که مردم اعمال می کنند نرخ زادوولد را کاهش می دهد وموانع قطعی درصورت موثرنبودن موانع پیشگیری با تشدید قحطی وگرسنگی نرخ مرگ ومیررا افزایش می دهد به طورکلی رشد سریع جمعیت وافزایش تعداد افراد پیر و از کار افتاده،لزوم توجه به آنان را روشن ساخت که روزبه روزبه تعداد این افراد در جامعه اضافه می گشت.
۲-۷-۲-۲-جنگهای جهانی اول ودوم :
گرچه طرحهای بیمه اجتماعی قبل ازجنگ متضمن مواردی برای مقابله با حوادث مختلف اجتماعی درزندگی بود،اما برای تامین اجتماعی احتیاجات عموم کافی نبود وتنها شامل کسانی می شد که به موجب قرارداد کار به استخدام درآمده بودند وکسانی که به حساب خود کارمی کردند مورد حمایت قرارنمی گرفتند.و وقوع جنگهای اول ودوم خود به عنوان عامل دیگرتغییراجتماعی واقتصادی وانگیزه ای باری جلب توجه بیشتر به امورخاص اتباع کشورهای جنگ زده گردید چراکه عدم امنیت وضعف اقتصادی که ازطریق جنگ اول با مابقی گذاشتن میلیونها خانواده بی سرپرست ومعلول بوجود آمده بود،موجب برپا داشتن فعالیتهای اجتماعی متنوعی برای نجات نیازمندان گردید،کم کم مسئولیت همگانی دربرابر نظام اقتصادی واجتماعی برانگیخته شد ودراین رهگذرمللی که ازجنگ رخصت پیدا کره بودند حول میثاقی به نام پی
مان ملل گرد آمده وبه منظورجلوگیری ازتکرار واقعه سازمان ملل متحد را بنیاد نهادند.
تحت تاثیراین پیمان ،سازمانهای فرعی بی شماری درزمینه رفاه اجتماعی ایجاد گردید،درسال ۱۹۱۹دفتربین المللی کار(ILO)که درآن زمان سازمان بین کارنامیده می شد براساس اساسنامه ای که طبق آن هرساله با برپایی کنفرانسی نمایندگان سه جانبه دولت ،کارگران وکارفرمایان را در محلی به دورهم گرد می آورد، درجهت حمایت کارگران درقبال بیماری وحوادث ناشی ازکار و ارائه پیشنهاداتی برای ایام پیری وحقوق آنان درکشورهای غیرموطن ارائه نمود و روز به روز دامنه فعالیت خود را گسترده ساخت . درتشکیلات این نهاد سه جانبه که تحت مدیریت نمایندگان دول ،کارگران .کارفرمایان اداره می شود ومقررآن در ژنو می باشد از دیر باز شاخه ای تحت عنوان دپارتمان تامین اجتماعی مسولیت هدایت و نظارت برمصوبات رفاهی درخصوص امرکاروکارگری را عهداراست .با این وجود درسال ۱۹۲۷مقررات بین المللی بیمه بیکاری به صورت ی بند در دهمین کنفرانس بین المللی کارمطرح وازسوی مشاوران فنی اتحادیه های ملی انجمنهای کمکهای متقابل وصنعت های بیمه بیماری کشورهای شرکت کننده به منظورهماهنگی کوششهای جمعی جهت توسعه و تحکیم بیمه بیماران ازطریق تبادل منظم اطلاعات تشکیل سازمانی به صورت یک اتحادیه رسمی را پیشنهاد نمودند(هالت، ۱۳۵۸،۵۱-۵۲)
این پیشنهاد باحمایت صمیمانه سازمان بین المللی کار(ILO)روبروشد وبه این ترتیب درتاریخ چهارم اکتبر۱۹۲۷درشهربروکسل نمایندگان ۹کشوراروپایی شرکت کننده کنفرانس بین المللی مستقلی برای هدایت اتحادیه های ،ملی انجمن های کمکهای متقابل و صندوقهای بیمه بیماری کشورهای خود بنیاد نهادند ودبیرخانه این کنفرانس را در دفتر (ILO)درژنومستقرشد. درسال ۱۹۳۹تصمیم برآن شد که دامنه کاربه بیمه ازکارافتادگی ،سالمندی،وبازماندگان نیزگسترش یابد ودرنتیجه نام کنفرانس بین المللی به کنفرانس بیمه های اجتماعی تغییریافت. درسال ۱۹۳۲روزلت رئیس جمهورامریکا برای اولین بار اصطلاح تامین اجتماعی را درطرح جدید خود مطرح ساخت ودرسال ۱۹۳۵درقالب قانون تامین اجتماعی طرحهایی ازبیمه های اجتماعی را بوجود آورد که بیمه ازکارافتادگی بیمه عمر وبیمه بیکاری راشامل می شد.
درشب شروع جنگ جهانی دوم کشور زلاندنو طرح تامین اجتماعی خود را درقالب یک قانون با وضع مالیات همگانی برای تامین هزینه های آن به تصویب رساند و در خارج ازآن کشورتوجه زیادی را به خود جلب کرد وازاین زمان به بعد است که دفتربین المللی کارتحت تاثیر مشخصات جالب آن قرار گرفته وتا جایی که ممکن بودآن رااشاعه داد. درحقیقت جنگ جهانی دوم شتابی عظیم به روند پیشرفت تامین اجتماعی بخشید وعقیده عمومی برآن است که درصورت عدم وقوع جنگ جهانی دوم تصورپیشرفت و راهی که این جنبش عظیم قرن بیستم یعنی تامین اجتماعی دنبال می کرد ، مشکل می نمود.چرا که جنگ بهترین شرایط را برای گسترش خدمات اجتماعی بوجود آورد ،مردم دراین زمان بیشترخواستارمداخله دولت درامرتوسعه تامین اجتماعی میگردیدند،خصوصا در بیشترکشورهایی که علیه نازیها می جنگیدند میل واشتیاق برای تامین اجتماعی با دنیای بهتری که ملتها بخاطرایجاد آن می ستیزند پیوند یافت.
درسال۱۹۴۷نام کنفرانس بین المللی بیمه های اجتماعی به اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (issa)تغییرنام یافت وازاین زمان به بعد علاوه برمسائل دفتربین المللی کار،این اتحادیه مسئولیت حمایت،ارتقا وتوسعه تامین اجتماعی رادرسراسرجهان عهده دارگردید وبا رشد روز افزون خود براساس آخرین اطلاع بیش از۳۱۰ سازمان ازبین ۱۲۹کشورجهان تاکنون به عضویت آن درآمده اند.
وقایع وخطرات موردحمایت نظام تامین اجتماعی عبارتنداز:

 

عکس مرتبط با اقتصاد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *