مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۲

۱- عمری………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲ – رقبی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳ – سکنی……………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۴- حبس مطلق…………………………………………………………………………………………………………۳۸
ب – وقف به جنین……………………………………………………………………………………………………….۳۹
گفتار سوم – ارث جنین و موانع آن ……………………………………………………………………………………….۴۱
الف- ارث و سقط جنین……………………………………………………………………………………………….۴۵
ب- کفر……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
ج- لعان……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
د- ولد الزنا………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
گفتار چهارم- نفقه جنین…………………………………………………………………………………………………………۴۸
الف: نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن……………………………………………………………………۵۲
ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر…………………………………………………………………………….. ۵۳
ج: نفقه جنین در بذل نکاح منقطع………………………………………………………………………………….۵۳
مبحث دوم – حقوق غیر مالی جنین……………………………………………………………………………………………..۵۴
گفتار اول- احترام به حیات جنین………………………………………………………………………………………………….۵۵
الف- حق حیات……………………………………………………………………………………………………………….۵۵
ب – سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۱: حمایت های کیفری از جنین…………………………………………………………………………………….۵۷
۲ : موارد اباحه و موانع مسئولیت………………………………………………………………………………….۶۱
ج- بررسی تطبیقی سقط جنین……………………………………………………………………………………………۶۴
۱- سقط جنین در آمریکا…………………………………………………………………………………………….۶۴
۲- سقط جنین در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………..۶۸
۳- سقط جنین در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………۶۹
۳-۱ – ختم ارادی حاملگی بنا به دلایل درمانی……………………………………………………………۷۰
۳-۲- قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه………………………………………..۷۱
۳-۳- قطع دوران بارداری با رضایت زن…………………………………………………………………….۷۱
۳-۴- قطع دوران بارداری توسط زن…………………………………………………………………………..۷۲
گفتار دوم- بهداشت روانی جنین…………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار سوم- سرپرستی جنین………………………………………………………………………………………………………..۷۵
الف- حضانت و موانع آن ……………………………………………………………………………………………….۷۵
۱: جنون…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۲:ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳ : کفر……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴ : انحطاط اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵ : فوت……………………………………………………………………………………………………………………۸۱
ب- اداره اموال جنین بوسیله نمایندگان ………………………………………………………………………………۸۱
۱: ولی و وصی………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲: امین جنین…………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳: قیم جنین………………………………………………………………………………………………………………۸۳
بخش سوم : احکام جنین بوجود آمده از طریق تکنولوژی نوین …………………………………..۸۵
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و احکام آن ………………………………………………………………………………………۸۶
گفتار اول: تلقیح مصنوعی و روشهای متداول آن ……………………………………………………………………………..۸۷
الف: مفهوم تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………….۸۷
ب : روشهای تلقیح مصنوعی ………………………………………………………………………………………………۸۸
۱ : اهدای تخمک ………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲ : اهدای اسپرم …………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳: اهدای جنین …………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴: اجاره رحم(مادر جانشینی ) ……………………………………………………………………………………..۹۱
گفتار دوم : احکام جنین ایجاد شده از تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………….۹۲
الف : بررسی احکام خاص انتقال جنین …………………………………………………………………………………۹۸
ب: بررسی ابعاد حقوقی اهدا و انتقال جنین ………………………………………………………………………….۹۹
مبحث دوم : شبیه سازی جنین و نگرش ادیان به شب
یه سازی انسان و بررسی راهکارهای حقوقی……..۱۰۴
گفتار اول: مفهوم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
گفتار دوم : نگرش ادیان به شبیه سازی انسان ………………………………………………………………………………۱۰۷
گفتار سوم : بررسی راهکارهای حقوقی ……………………………………………………………………………………..۱۱۰
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

پایان نامه رشته حقوق

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *