منابع مقالات علمی : شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در …

ریسک سیستماتیک : آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی راکه مستقیمأبه تعقییرات بازار یااقتصاد بستگی دارد .ریسک سیستماتیک گویند.معمولأتمامی اوراق[…]

Read more

شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده …

منابع لاتین ۱۳۳منابع اینترنتی ۱۳۵جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی ۶۶جدول (۳-۱): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق ۷۲جدول(۳-۲):ریسک[…]

Read more