پژوهش – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۳-۱۶-۴ عناصر تحول……………………………………………………………………………………………………………..۴۶۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی……………………………………………….۴۶۲-۱۷-۱ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷۲-۱۷-۲ ساختار……………………………………………………………………………………………………………………۴۷۲-۱۷-۳ رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۷-۴ ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۱۷-۵ پاداش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید……………………………………………………………………………………………………..۴۹سطوح[…]

Read more

تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۲-۳۰ چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………..۶۵۲-۳۱ اجزای تشکیل دهنده نوآوری…………………………………………………………………………………………۶۵۲-۳۲ تاثیر متغیرهای ساختار بر نوآوری……………………………………………………………………………………۶۶۲-۳۳ تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری……………………………………………………………………………………..۶۷۲-۳۴[…]

Read more

تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۱-۸ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹-۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹-۲ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱۰-۱ تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………..۱۰فصل دوم:(ادبیات پژوهش)۲-۱[…]

Read more

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)

دانشگاه تربیت معلمدانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتیگروه روان شناسیپایان نامه:برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتیموضوع:بررسی[…]

Read more