جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

قابل توجه مدل ذهنی درمدلسازی تصمیم نتیجه محور فرآیند محور مرتبط با ارزیابی/انتخاب طراحی/جستجو تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای مشهورترین شاخه[…]

Read more

شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده …

منابع لاتین ۱۳۳منابع اینترنتی ۱۳۵جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی ۶۶جدول (۳-۱): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق ۷۲جدول(۳-۲):ریسک[…]

Read more