شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده …

منابع لاتین ۱۳۳منابع اینترنتی ۱۳۵جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی ۶۶جدول (۳-۱): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق ۷۲جدول(۳-۲):ریسک[…]

Read more