فايل دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

  دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاطراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به[…]

Read more

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی …

  جهت تبدیل ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات به ماتریس بی‌مقیاس‌شده فازی، از رابطه (۳) استفاده می‌نمائیم.(رابطه۳-۱۱)در این رابطه در صورتی که[…]

Read more

مقاله دانشگاهی – بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

تهیه اطلاعات برای پاسخ‌گویی به ذینفعانتاکید بر مشارکت عمومیارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف[…]

Read more