پژوهش – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۳-۱۶-۴ عناصر تحول……………………………………………………………………………………………………………..۴۶۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی……………………………………………….۴۶۲-۱۷-۱ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷۲-۱۷-۲ ساختار……………………………………………………………………………………………………………………۴۷۲-۱۷-۳ رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۷-۴ ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۱۷-۵ پاداش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید……………………………………………………………………………………………………..۴۹سطوح[…]

Read more

تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۱-۸ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹-۱ قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹۱-۹-۲ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱۰-۱ تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………..۱۰فصل دوم:(ادبیات پژوهش)۲-۱[…]

Read more