فايل دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

  دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاطراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به[…]

Read more