منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان …

تعهد سازمانیخودرضایت مندیرشد فردیاسمیت، ارگان و نی یر[۱۶]، به دو حیطه ی نوع دوستی و پذیرش عمومی اشاره کرده اند.[…]

Read more

رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز- قسمت ۱۵

نمودار ۲-۲: مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوسمدل توانمندسازی اسپریتزر[۱۳۳]به اعتقاد اسپرتیزر (۱۹۹۵) برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی،[…]

Read more

بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی …

رضایی، کوروش. کوهستانی، حمیدرضا. نجات، نازی. ابراهیمی فخار، حمیدرضا. (۱۳۹۱). مقایسه تأثیر نقشه مفهومی و فرایند پرستاری بر یادگیری خود[…]

Read more