بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی …

  جهت تبدیل ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات به ماتریس بی‌مقیاس‌شده فازی، از رابطه (۳) استفاده می‌نمائیم.(رابطه۳-۱۱)در این رابطه در صورتی که[…]

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای …

عنوان صفحهجدول شماره ۳-۱ جدول تناظرمتغبرهای تحقیق با سوالات ۵۶جدول شماره ۴-۱ جنسیت آزمودنی ها ۶۰جدول شماره ۴-۲ سطح تحصیلات[…]

Read more