دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای …

رفتار شهروندی سازمانی مستقل ۱۰ وفاداری مشتریان وابسته ۱۰ جهت اندازه گیری متغیرها نیز از طیف لیکرت که به شکل[…]

Read more