دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

پایان نامه مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان،۱۳۸۸نوشته: حمید گودرزیچکیده: تجربیات نشان می دهند که هراندازه ارتباط میان[…]

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

۲-۱۵-۱۷-نظریه رسانه‌‌های دموکراتیک – مشارکت کنندهنظریه رسانه‌های دموکراتیک – مشارکت کننده با ایجاد جامعه توده‌وار مخالف است و درمقابل،‌ از[…]

Read more