پژوهش – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۳-۱۶-۴ عناصر تحول……………………………………………………………………………………………………………..۴۶۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی……………………………………………….۴۶۲-۱۷-۱ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷۲-۱۷-۲ ساختار……………………………………………………………………………………………………………………۴۷۲-۱۷-۳ رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۷-۴ ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۱۷-۵ پاداش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید……………………………………………………………………………………………………..۴۹سطوح[…]

Read more