دسترسی متن کامل – بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

عنوان صفحهفصل اول ۱کلیات پژوهش ۱۱-۱-مقدمه ۲۱-۲- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق):[…]

Read more