سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در …

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر[…]

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران …

استراتژی و چشم اندازدیدگاه مشتریدیدگاه رشد و یادگیریمنبع : (چن و پیک ، ۲۰۰۵، ۳۸۷)[۳۰]۲-۲-۴-روش های اندازه گیری سرمایه فکری۲-۲-۴-۱-[…]

Read more