بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو …

اندازه‌گیری اثربخشی به عنوان یکی از مهمترین روشهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکتها مطرح می‌باشد که نتایج حاصل از اندازهگیری[…]

Read more

پژوهش دانشگاهی – عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

شهرستان مراغه یکی از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی میباشد که از دیدگاه گردشگری ورزشی به ویژه قایقرانی پتانسیلهای بالایی را[…]

Read more