تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت …

مینیمم(min) -۰٫۷۴۱۵۴۹ -۰٫۳۰۵۹۵۰ -۰٫۰۳۵۰۴۴ -۰٫۰۲۷۶۵۱  ۰٫۰۴۵۰۲۱ انحراف معیار(std.dev)  ۰٫۰۷۱۶۱۳  ۰٫۳۸۰۵۷۲  ۰٫۰۲۸۱۹۲  ۰٫۰۱۱۸۷۴  ۰٫۰۲۴۶۰۳ نگاره ۴-۲ ارقام توصیفی را درباره ی[…]

Read more

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران …

استراتژی و چشم اندازدیدگاه مشتریدیدگاه رشد و یادگیریمنبع : (چن و پیک ، ۲۰۰۵، ۳۸۷)[۳۰]۲-۲-۴-روش های اندازه گیری سرمایه فکری۲-۲-۴-۱-[…]

Read more