بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای …

قلمرو مکانی:برای انجام تحقیق مورد نظر شرکت های بیمه(شامل نمایندگان ،کارکنان وبازاریابان) شهر کرمانشاه انتخاب شده است.قلمرو زمانی:مطالعه و جمع[…]

Read more