رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز- قسمت ۱۵

نمودار ۲-۲: مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوسمدل توانمندسازی اسپریتزر[۱۳۳]به اعتقاد اسپرتیزر (۱۹۹۵) برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی،[…]

Read more