متن کامل – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات …

۱-۶-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۷۱-۷-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۹فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….۲۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۲-۱-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۲-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….۳۰۲-۳- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….۳۲۲-۴-کارکردهای رسانه های جمعی در امر[…]

Read more