بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی۲-۲-۱) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….۲۲۲-۲-۳) بازار مالی در[…]

Read more

سامانه پژوهشی – شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۳

بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..۱۴بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………۱۵گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا[…]

Read more