جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

قابل توجه مدل ذهنی درمدلسازی تصمیم نتیجه محور فرآیند محور مرتبط با ارزیابی/انتخاب طراحی/جستجو تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای مشهورترین شاخه[…]

Read more

فايل دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

  دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاطراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به[…]

Read more