بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم …

مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستان‌ها و تکنسین‌های‌ آزمایشگاهی‌ با خون، مدفوع‌، یاادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.۲-۲۰-۹٫ راههای انتقال بیماری ایدزتماس جنسی[…]

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی- قسمت …

۲-۱۵-۱۷-نظریه رسانه‌‌های دموکراتیک – مشارکت کنندهنظریه رسانه‌های دموکراتیک – مشارکت کننده با ایجاد جامعه توده‌وار مخالف است و درمقابل،‌ از[…]

Read more

متن کامل – بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات …

۱-۶-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۷۱-۷-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۹فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….۲۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۲-۱-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۲-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….۳۰۲-۳- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….۳۲۲-۴-کارکردهای رسانه های جمعی در امر[…]

Read more