مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

دانشگاه آزاد اسلامیواحدعلوم وتحقیقات اصفهاندانشکده حقوقپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصیعنوانمسئولیت مدنی ناشی از مالکیت[…]

Read more