پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و …

این پژوهش براساس اطلاعات مالی سالهای ۹۰-۸۰ بانک سامان انجام خواهد گرفت.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش بانک سامان است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شعب بانک سامان است.
روشهای گردآوری اطلاعات
این پژوهش به لحاظ روش گردآوری دادهها از نوع میدانی است.
در گردآوری اطلاعات و دادهها از ابزار زیر استفاده شده است:
اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهش و چارچوب نظری از طریق مطالعات کتابخانهای و ترجمه متون خارجی و اینترنت به دست میآید.
اطلاعات مربوط به میزان سپردههای بانک از مراجعه به سوابق مالی سالهای گذشته و مصاحبه با کارشناسان در مدیریت امور فنآوری اطلاعات بانک سامان به دست میآید.
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش
تعریف سپرده
به وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانکها و موسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری مینمایند، سپرده اطلاق میشود. سپردهها در نظام بانکی با توجه به ماهیت و شرایط آن به دو گروه تقسیم میشوند:
الف) سپرده قرضالحسنه ب) سپرده سرمایهگذاری مدتدار
الف) سپرده قرضالحسنه
به سپردههایی اطلاق میشود که به آنها سودی تعلق نگرفته و سپردهگذار به منظور برخورداری از اجر معنوی قرضالحسنه و استفاده از خدمات بانکی اقدام به افتتاح آن مینماید. سپردههای قرضالحسنه در نظام بانکی بدون ربا به دو نوع تقسیم میگردد:
الف-۱) سپرده قرضالحسنه جاری الف-۲) سپرده قرضالحسنه پسانداز
الف-۱) سپرده قرضالحسنه جاری
به سپردههای قرضالحسنهای اطلاق میشود که نقل و انتقال وجه آن از طریق چک صورت گرفته و بانک متعهد است بمحض رویت چک صادره توسط صاحب سپرده، وجه آن را از محل سپرده وی پرداخت نماید.
الف-۲) سپرده قرضالحسنه پسانداز
به سپردههای قرضالحسنهای اطلاق میشود که به قصد برخورداری از اجر معنوی، توسط سپردهگذار افتتاح میشوند. بانکها میتوانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپردهها، جوایز و امتیازاتی به سپردهگذاران اعطا نمایند.
ب) سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
سپرده سرمایهگذاری مدتدار به آن دسته از سپردهها اطلاق میشود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایهگذاری پس از تودیع سپردههای قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد و منافع حاصل از این عملیات بین سپرده گذار و بانک تقسیم میشود. ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایهگذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینماید.
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با توجه به مدت آن به دو نوع زیر تقسیم میشوند:
ب-۱) سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ب-۲) سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
ب-۱) سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
به آندسته از سپردههای سرمایهگذاری اطلاق میشود که برای مدت حداقل یک ماه افتتاح شده و قابل تمدید برای دورههای یک ماهه بعد نیز خواهند بود. تمدید مدت مطابق شرایط قرارداد میتواند بطور خودکار و نامحدود انجام گیرد. ضمناً وجه این نوع از سپرده سرمایهگذاری در هر زمان توسط صاحب حساب قابل برداشت خواهد بود.
ب-۲) سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
به سپردههای سرمایهگذاری اطلاق میشود که سپردهگذار مبلغی معین را برای مدت معین مطابق قرارداد منعقده نزد بانک تودیع و نگهداری مینماید. سپرده سرمایهگذاری مدتدار با توجه به مدت میتواند هر یک از انواع زیر را شامل شود:

  1. سپرده سرمایهگذاری یک ساله ۴٫ سپرده سرمایهگذاری چهار ساله
  2. سپرده سرمایهگذاری دو ساله ۵٫ سپرده سرمایهگذاری پنچ ساله
  3. سپرده سرمایهگذاری سه ساله

ادبیات پژوهش
مقدمه
یکی از موقعیتهای تصمیم، نیازسنجی یا پیشبینی تقاضا است که پیشبینی، فرآیند برآورد موقعیتهای ناشناخته است (آرمسترانگ، ۲۰۰۱). برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیمهای سازمانهای فعال در کسب و کار متکی به پیشبینیهای انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیشبینی مناسب است (آبراهام ولدالتر،۱۹۸۳).
انتخاب یک روش پیشبینی از بین چند روش، یک مرحله مهم است که با توجه به روشهای مناسب و اندازهگیری خطاهای پیشبینی و مقایسه آنها با همدیگر میتوان به یک روش مناسب و مطلوب دست یافت.
در این بخش در ابتدا توضیحاتی در رابطه با تعاریف کلی و روشهای پیشبینی بیان میشود. در ادامه با توجه به موضوع پژوهش که مقایسه دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل باکسـ جنکینز است توضیحاتی درباره سریهای زمانی، مدل باکس ـ جنکینز و شبکههای عصبی مصنوعی ارایه میشود و در انتهای بخش اول از فصل دوم شاخصهای خطا، به عنوان ابزاری برای مقایسهی مدلها معرفی میشوند.
پیش بینی و مدلهای پیش بینی
تعریف پیش بینی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است