دسترسی متن کامل – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

اشهدُبالله العلی العظیم
در خط اسلام منم مستقیم
شاهد حالم ورقات نسیم

هستم از آلایش تهمت بری

جعفری‌ام، جعفری‌ام، جعفری

(همان، ۳۸۲ ـ ۳۸۴)
در بیشتر اشعار سید اشرفالدین روح دین داری و اعتقاد او به قرآن و پیامبر و اهل بیتش جلوهگر است. همین امرنیز وابستگی و ارتباط بیشتراو را با عامه مردم نشان میداد.
با هیچ دولتی ارتباط ندارد و به هیچ قدرتی تکیه نمیکند. تنها خود را بنده خدا و غلام و چاکر چهارده معصوم میداند و سخنانش نیز مطابق با قوانین و احکام الهی است. با وجود پایبندی به سنت و شریعت، هرگونه خرافهپرستی در نزد او محکوم بود:

ز آیات کلام الله حمایت می کنم آری
قوانین الهی را رعایت می کنم آری
هم از اخبار معصومین روایت می کنم آری

(کریمی موغاری، ۱۳۸۲: ۸۲)
او برخلاف شاعرانی نظیر عشقی و عارف که حملهی عرب را منشأ تیرروزی ایران و عامل زوال شکوه عصر باستان میدانستند و به همین جهت قوم عرب را آماج نفرین و نکوهش قرار میدادند، (صدرینیا،۱۳۸۱: نامهی پارسی، شمارهی چهارم) از دلبستگی خود به این قوم سخن میراند و به سبب داشتن نسب سیادت، خود را عرب مینامد و این دلبستگی خویش را با تمسک به عواطف دینی توجیه میکند:

«روشنی بخش جهان روح مجدد عرب است به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است»

(حسینی، ۱۳۵۸: ۱۹۱)
منظور سخن او در شعری که مصرع فوق در پایان هر بند آن تکرار میشود با کسانی است که گویا به عربگرایی وی طعنه میزدند: «مردمان طعنه زنندم که مده دل به عرب»، سرزنشگران سید اشرف که احتمالاً با نگرش نژادگرایانه، که در آن عصر رونقی دوباره یافته بود، به انتقاد از وی برخاسته بودند و او در پاسخ با اشاره به فضایل عرب به دفاع از خود پرداخته است.
ستایش سید اشرف از عرب به سبب خصیصههای نژادی این قوم نیست، زیرا که اصولاً وی اعتقادی به مزیتهای نژادی ندارد، بلکه از آن روست که این قوم به پیامبر اسلام آوردند و در سایهی اعتقاد به قرآن به پیروزیهایی بزرگی نایل آمدند. او بر این عقیده است که اگر مردم به قانون قرآن که وی گاهی از آن به قانون عرب تعبیر میکند، عمل میکردند. به پیروزیهای بزرگی نایل میآمدند:

گربه قانون عرب خلق عمل میکردند
مسلمین یکسره تسخیر ملل می کردند