مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی …

 • هندرسون(۱۹۹۵) مهارت های دو دستی را تا حد زیادی وایسته به رشد دست یابی ، گرفتن و دست زدن ، رها کردن و مهارت های پیچیده درون دستی می داند و اعتقاد دارد وقتی هماهنگی دو طرفه پیشرفت کند کودکان دبستانی گره زدن و بستن دکمه و بند کفش را می آموزند.
 • هورناک و شام وی (۱۹۸۸) در پژوهش خود نشان دادند نقص در سازماندهی حسی در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری بگونه ای گسترده روی کفایت حرکتی آنها اثر می گذارد.
 • کفارت(۱۹۸۱) بیان می دارد که کودکان مبتلا به به ناتوانی های یادگیری در ادراک و حرکت دچار اشکال شده و دنیای ادراکی – حرکتی متزلزلی را در سن ۶ سالگی در مقایسه با کودکان عادی ایحاد می کنند(منشی طوسی،۱۳۷۰).
 • ویلر و اتکینز (۱۹۷۹) علائمی چون اختلالات حرکتی ، آشفتگی در جهت یابی چپ و راست ،مشکل در تفاوت گذاری و تشخیص انگشتان و ناهنجاری در برتری نیمکره ها و ….. را جزءعلائم شایع نارساخوانی می دانند.
 • گیل اسپای و جانسون (۱۹۷۴)معتقدند که اکثر کودکانی که اختلال خواندن و ریاضی دارند به مشکل مهارت فرعی حرکتی ظریف یعنی هماهنگی چشم و دست مبتلا می باشند بنابراین بسیاری از مشکلات نوشتن ، نسخه برداری ،رسم و دنبال کردن خطوط می تواند از هماهنگی ضعیف بین چشم و دست ناشی می شود.
 • فرانک و لوسیون (۱۹۷۳)در مطالعه ای نشان دادند که ۱۱۵ کودک نارساخوان ۱۱۲ نفر آنها اختلالاتی را در کارکرد مخچه ای – دهلیزی داشتند که خود به صورت دشواری در پشت سرهم راه رفتن ، ناتوانی در کنترل دقیق دامنه حرکتی (دیس متری)، اختلال حرکتی اشاره ای در خلال رساندن انگشت به نوک بینی یا گذاشتن پاشنه پا جلوی انگشتان پای دیگر روی زمین ، نوشتن ، ترسیم ، ثابت نگه داشتن چشمها و اختلالات تلفظی زبان نشان می دهد(منشی طوسی ، ۱۳۷۰).
 • مایرز ، بال و گراچفیلد (۱۹۷۳)معتقدند کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در فراگیری بستن بند کفش ،دکمه ،زیپ،استفاده از قیچی کند بوده و در دنبال کردن خطوط تا کردن کاغذ و حل معماهای تصویری با مشکلاتی مواجه می باشند(منشی طوسی،۱۳۷۰).
 • ساتز و همکارانش (۱۹۷۱)معتقدند که نارساخوان ها در نتیجه کندی و عقب ماندگی عمومی در بلوغ و تأخیر قشری شدن نیمکره ها مخصوصآ نیمکره چپ برای عملکردهای زبانی ایجاد شده و منجر به تآخیر در سو برتری می شود. مشکلات رشدی این کودکان به تأخیر در سرعت رشد برمی گردد نه به نقص در سیستم عصبی و بنا براین این کودکان رشد مهارت های حسی – حرکتی ،حسی –بدنی ،ادراکی و عملکردهای غیر کلامی با کودکان کم سن و سالتر از خود پیش می روند . دیگر مدل های رشدی نیز در این زمینه اظهار میدارند که تأخیر در مهارت های حرکتی و ادراکی باعث می شود که کودک برای یادگیری زبان نوشتاری آماده نباشد.
 • مایکل باست و جانسون (۱۹۶۷)اظهار میدارند که کودکان مبتلا به اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن ) می دانند چه باید انجام دهند اما از برقراری ارتباط بین الگوهای حرکتی و دستگا ه های حرکتی خود ناتوانند.
 • فراستیک (۱۹۶۱)کودکان نارساخوان را در توانایی های حرکتی چشم و سایر مهارت های ادراکی – دیداری سنجیده و نتیجه گرفت که بسیاری از گودکان نارساخوان در این زمینه مشکل دارند.
 • تحقیقات داخل کشور
  کاظمی(۱۳۸۶) رابطه ی بین آموزش پیش دبستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس اول را مورد مطالعه قرار دادند. از یافته های این پژوهش چنین برمی آید که دانش آموزان طبقه ی پایین و متوسط بهره ی بیشتری از این نوع برنامه ها می برند. هم چنین، یافته ها تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دو گروه با آموزش پیش دبستانی و بدون آن را نشان داده اند .
  تحقیقی دیگر در زمینه رشد گفتار و زبان توسط مهدی پور در سال ۱۳۸۲ با عنوان « بررسی تاثیر محرومیت محیطی بر رشد گفتار و زبان کودکان شیرخوارگاه » انجام شد سه شاخص در این تحقیق سه شاخص
  مورد بررسی قرار گرفت؛ شاخص درک و بیان مفاهیم زبانی ۲- شاخص های واژگان دستوری ۳-شاخص میانگین طول گفتار و جمله.نتایج بدست آمده نشان داد محرومیت محیطی بر میزان درک و بیان مفاهیم زبانی کودکان موثر بوده است اما بر درک بسیار تاثیر بیشتری تا بیان داشته است.
  حسن زاده(۱۳۸۰) نیز در زمینه ی بررسی تفاوت های دختران و پسران از لحاظ ظرفیتهای زبان شناختی تحقیقاتی را بر روی کودکان ۶ تا ۱۲ ساله شهر اصفهان انجام داد ، اما این تحقیق به هیچ گونه تفاوتی دست نیافت.
  عرشی(۱۳۷۹) با تحقیقی به بررسی و مقایسه ی شاخص های نحوی و واژگان کودکان ۳ تا ۵ ساله کودکان فارسی زبان پرداخت و بر روی ۶۳ کودک نشان داد که طول واژه ها و جمله ها با افزایش سن و قرار گرفتن کودک در بازی های آزاد و افزایش نقش ها در بازی آزاد بطور معناداری افزایش می یابد.
  سیف نراقی و نادری ( ۱۳۷۱ ) نیز در تحقیقی مقطعی به بررسی روند رشد تکلم و زبان کودکان از تولد تا ۸ سالگی پرداختند . در این تحقیق ۳۶۰ کودک مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج تحقیق در دو بخش ارائه شد . در بخش اول ، چگونگی روند رشد تکلم و زبان فارسی کودکان از دو تا هشت سالگی مورد توجه قرار گرفت
  پور قریب ( ۱۳۶۳ ) نیز با بررسی « رشد طبیعی گفتار و زبان کودک از تولد تا هفت سالگی » بیان کرده است که هوش ، رشد فیزیکی ، جنسیت ، محیط خانادگی ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، و … از عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار و زبان محسوب می شوند . پسران در شروع گفتار از دختران عقب تر هستند ، ولی این تاخیر در دراز مدت جبران می شود . ناهنجاری

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  های زبانی پسران بیش از دختران است .
  فصل سوم
  روش پژوهش
  روش پژوهش:
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی پس رویدادی است که در آن ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی مقایسه می شود.
  جامعه آماری
  جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۶ تا ۱۲ ساله است که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در شهر تهران به تحصیل بوده اند.
  نمونه و روش نمونه گیری
  در این تحقیق تمام دانش آموزان ۶ تا ۱۲ ساله مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی مورد آزمون قرار گرفتند.تعداد آزمونی ها ۴۸ دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر است. پس از آزمون اول ۴ آزمودنی به علت عدم پاسخ دهی درست (پاسخ ندادن به همه ی سوالات، انتخاب فقط یک گزینه در پاسخ به تمام سوالات) از نمونه آماری خارج شدند.
  ابزار پژوهش
  مقیاس فراستیک
  ابزار پژوهش آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ بود در سال ۱۹۶۳ توسط فراستیگ به عنوان ابزاری برای شناسایی ناتوانی های ادراک بینایی ساخته شد. مبنای نظری این آزمون، نظریه های ادراکی – حرکتی در حوزه اختلالات یادگیری است. آزمون رشد ادراک بینایی میتواند برای کودکان مهدکودک، آمادگی و پایه اول استفاده شود. این آزمون به طور فردی وگروهی توسط افراد حرفه‌ای که آموزش کافی برای اجرا و نمره گذاری آن دیده‌اند اجرا می‌شود. هنجارهای به دست آمده از اجرای گروهی این آزمون که از کودکان عادی ۴ تا ۸ ساله به دست آمده است با فاصله های ۴/۱ سال در اختیار است(فراستیگ و همکاران، ۱۳۷۵). آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ دارای پنج خرده آزمون است که عبارت اند از:
  خرده آزمون۱هماهنگی حرکتی چشم: (زمن ارائه : ۱۵ الی ۲۰دقیقه)
  این خرده آزمون میزان هماهنگی چشم و دست کودک را ارزیابی می‌کند و دارای ۱۶ پرسش است که به اشکال مختلف ارائه میشود. در بخش اول، خطوط موازی با فواصل مختلف از یکدیگر به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم به کودک ارائه میشود و کودک بایستی بین این خطوط یک خط راست بکشد. در بخش دوم، همین خطوط به صورت منحنی یا زوایه‌دار ارائه میشوند و در پرسش‌های پایانی ۲ یا ۳ نقطه ارائه و از آزمودنی خواسته میشود که یک نقطه را به نقطه دیگر به طور مستقیم و از راست به چپ(با توجه به جهت نوشتن در زبان فارسی) متصل کند. در ضمن باید به آزمودنی ها گفته شودکه در طول کشیدن خط قلم خود را از روی کاغذ بر ندارند. هر گونه تماس خط کودک و یا بیرون زدگی از دیواره‌ها در نمره گذاری تاثیر دارد.
  خرده آزمون ۲شکل و زمینه: (زمان ارائه : ۱۵ الی ۲۰دقیقه)
  در این خرده آزمون اشکال مختلف در زمینه‌هایی ارائه میشوند که به ترتیب پیچیده‌تر میشوند و آزمودنی بایستی شکل و زمینه را از یکدیگر متمایز کند. این خرده آزمون شامل هشت پرسش است که در دو بخش الف و ب ارائه شده است. دشواری پرسش‌ها به ترتیب بیشتر میشود. در این پرسش‌ها ابتدا به کودک یک کارت که شامل یک شکل خاص مانند مثلث، مستطیل، ماه یا ستاره است نشان داده میشود و سپس از آزمودنی خواسته میشود تا شکل را در یک زمینه پیچیده تشخیص دهد و خطوط آن را با مداد رنگی (که رنگ آن توسط آزمونگر مشخص میشود) پر رنگ کند.
  خرده آزمون ۳: ثبات شکل: (زمان ارائه: ۱۰ دقیقه)
  این خرده آزمون از دو بخش الف و ب تشکیل شده که در هر دو بخش، مجموعه ای از اشکال هندسی در اندازه ها و زمینه‌های مختلف ارائه شده است. در هر بخش ابتدا به آزمودنی کارتی نشان داده میشود که حاوی یک شکل (مانند دایره) است، سپس از او خواسته میشود که اشکال مورد نظر را در صفحه بیابد و خطوط آنها را پررنگ کند. مسلماً، آزمودنی هر اندازه شکل‌های بیشتری را پیدا کند، نمره بالاتری کسب خواهد کرد.
  خرده آزمون۴وضعیت در فضا: (زمان ارائه: ۵ دقیقه)
  شامل هشت پرسش است که در دو بخش چهار پرسشی ارائه میشود. در بخش اول، چند شکل به آزمودنی ارائه میشود که یکی از آنها با بقیه تفاوت دارد. در بخش دوم، در هر پرسش ۵ شکل در یک ردیف ارائه و از آزمودنی خواسته میشود تا شکلی را تشخیص دهد که شبیه شکل اول است.
  خرده آزمون۵روابط فضایی: (زمان ارائه: ۵ الی ۱۰دقیقه)
  این خرده آزمون هشت پرسش دارد که در هر پرسش از آزمودنی خواسته میشود که همان نقاطی را که در سمت چپ تصویر به هم متصل شده‌اند درسمت راست به هم وصل نماید و یا همانند طرح سمت چپ را در سمت راست ترسیم کند. پرسش‌ها در این خرده آزمون به ترتیب دشوارتر میشوند.
  این آزمون به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است. در اجرای فردی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه و در اجرای گروهی به کمتر از یک ساعت وقت نیاز است. ضرایب پایایی گزارش شده برای آزمون فراستیک به روش بازآزمایی برای نمره کل، بین ۶۹/۰ تا ۹۸/۰ و برای خرده آزمون‌ها بین ۲۹/۰ (خرده آزمون اول) تا ۸۰/۰ (خرده آزمون سوم) و به روش دو نیمه کردن، برای نمره کل ۷۸/۰ تا ۸۹/۰ و برای خرده آزمونها ۳۵/۰ تا ۹۶/۰ (بالاترین ضریب) مربوط به خرده آزمون دوم و (پایین ترین ضریب) مربوط به خرده آزمون چهارم بوده است. پایایی آزمون ادراک بینایی فراستیگ در نمونه‌ای در افریقای جنوبی نیز محاسبه شده است. آزمون در مورد۳۱ کودک پیش دبستانی (۱۹ پسر و ۱۲ دختر) با میانگین سنی ۶۸ ماه اجرا شده است. ضریب پایایی کود
  ر ریجاردسون ۲۱ از ۳۱/۰ تا ۵۸/۰ برای خرده آزمون های متفاوت متغیر بوده است.
  به عنوان ضریب روایی، ضرایب هبستگی بین نمره آزمون و مقیاس معلمان از سازگاری کلاسی، هماهنگی حرکتی و کارکرد هوشی به ترتیب ۴۴/۰ ، ۵۰/۰ و ۵۰/۰ گزارش شده است.