مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور …

۴-۴-۴- عملگر انتخاب[۹۸]
عمل انتخاب فرآیندی است که در هر نسل به منظور انتخاب کروموزوم هایی که والدین نامیده می شوند، از جمعیت فعلی انجام می شود. در این تحقیق از پروسه انتخاب چرخه رولت[۹۹] استفاده شده است. در این چرخه احتمال انتخاب هر کروموزوم وابسته به مقدار تابع برازندگی آن کروموزوم دارد. بدین ترتیب که هر جواب که تابع هدف بهتری داشته باشد مقدار برازش بالاتر و در نتیجه شانس انتخاب بیشتری خواهد داشت. آز آنجایی که تابع هدف مدل ما مینیمم سازی است، لذا معکوس تابع هدف به عنوان مقدار برازش در نظر گرفته می شود.
۴-۴-۵- نخبه گرایی[۱۰۰]
در الگوریتم پیشنهادی، تعدادی از بهترین کروموزوم های (کروموزوم هایی با کمترین هزینه کل) هر نسل بدون هیچ گونه تغییری به نسل بعد منتقل می شوند.
۴-۴-۶- عملگر تقاطع[۱۰۱]
عملگر تقاطع بسته به اینکه کروموزوم های والد چگونه انتخاب می شوند و چگونه تولید فرزند می کنند، می تواند روی عملکرد الگوریتم حل تاثیرگذار باشد. دو نوع استراتژی برای اجرای جفت گیری موجود هستند.

  1. انتخاب هر دو والد به صورت تصادفی از جمعیت موجود که این استراتژی، Free Mating نامیده می شود.
  2. انتخاب یک والد نخبه[۱۰۲] که یک کروموزوم با بهترین برازش می باشد و یک والد تصادفی، که این استراتژی، Dominating Mating نامیده می شود.

در الگوریتم پیشنهادی ، از استراتژی Free Mating برای انتخاب دو والد از جمعیت موجود استفاده شده است. علاوه براین ، دراین الگوریتم سه نوع عملگر تقاطع به کار گرفته شده اند.
۴-۴-۶-۱- عملگر تقاطع نوع ۱[۱۰۳]
این نوع عملگر تقاطع یک عدد تصادفی بر روی دو والد انتخاب و سپس مقادیر ژن های سمت راست این نقطه را در دو والد جابه جا کرده و دو فرزند جدید تولید می کند. توجه داشته باشید که کاربرد این عملگر تقاطع برای کروموزوم های ویکسان می باشد. از آنجاییکه نقطه تقاطع این کروموزوم ها به صورت افقی انتخاب می گردد، یعنی نقطه انتخاب شده در واقع سطر انتخابی می باشد و سطرهای بعد از آن در دو والد با یکدیگر تغییر مکان می دهند، این عمگر تقاطع برای این کروموزوم ها عملگر تقاطع سطری[۱۰۴] نامیده می شود. به موجب کاربرد یکسان این نوع عملگر برای کروموزوم های مذکور، نحوه عملکرد این عملگر برای یکی از آنها در شکل(۴-۳) به نمایش گذاشته شده است. این شکل نحوه عملکرد این عملگر تقاطع را بترتیب برای کروموزوم هایو به تصویر کشیده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است