مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و …

هزینه تامین تقاضای برون سپاری شده ی تسهیل iام به وسیله منبع فرعی این تسهیل.

هزینه تامین تقاضای برون سپاری شده ی تسهیل iام به وسیله یک تسهیلدیگر()، .

علاوه براین ما فرض کردیم که وقتی یک تسهیلی احداث می شود، حداقل مشتری باید به آن تخصیص یابند. همچنین ما را به عنوان حد بالای تعداد مشتریانی می توانند از تسهیل i ام سرویس بگیرند و را به عنوان حد بالای تعداد مشتریانی می توانند از منبع فرعی تسهیل i ام سرویس بگیرند، در نظر می گیریم. در ادامه این تحقیق، هر مشتری که درخواست تقاضا دارد را “مشتری تقاضا[۸۲]” می نامیم.همچنین ما درنظر گرفتیم که هر تسهیل دارای ظرفیت محدود می باشد و یک منبع فرعی که آن هم دارای محدویت ظرفیت است نیز به آن اختصاص یافته است. توجه داشته باشید که، محدودیت ظرفیت هر دوی تسهیلات و منابع فرعی نشان- دهنده حداکثر تعداد مشتریانی است که می توانند از این تسهیلات و منابع فرعی سرویس بگیرند و تاثیری بر روی تعداد مشتریانی که می توانند به هر تسهیل تخصیص یابند، ندارد.از اینرو در مدل ما، این امکان پذیر است که، تعداد مشتریانی که به یک تسهیل تخصیص می یابند از ظرفیت این تسهیل بیشتر باشد.
بنابراین، به منظور تامین این مشتریان تقاضای مازاد بر ظرفیت، ما به دیگر تسهیلات و یا منابع فرعیشان مراجعه می کنیم که این فرآیند” برون سپاری[۸۳]” نامیده می شود. همچنین، این مشتریان تقاضای مازاد “تقاضاهای برون سپاری شده[۸۴]” نامیده می شوند.اجازه دهید که نشان دهنده مجموعه مشتریانی که به تسهیل iام تخصیص یافته اند و نشان دهنده تعداد مشتریان تقاضایی که به تسهیل i ام تخصیص یافته اند، باشند (i.e.).اگر در میان مشتریانی که به تسهیل iام تخصیص یافته اند، تعداد مشتریان تقاضا از حد بالای تجاوز نکند، بنابراین همه آن مشتریان تقاضا از تسهیل مربوطه سرویس می گیرند. درغیرانصورت، اگر مقدار از حد بالای تجاوز کند، به منظور تامین این اختلاف ما به خطی و مشی برون سپاری مراجعه می کنیم.در اینجا برون سپاری می تواند به چندین روش انجام پذیرد. می دانیم که هر تسهیل i، ، دارای یک منبع فرعی با حد بالای می باشد. ایده نوین تحقیق ما این است هر تسهیل دارای یک منبع فرعی با محدودیت ظرفیت می باشد. همچنین، هر تسهیل می تواند به دیگر تسهیلات و یا منابع فرعیشان به منظور تامین تقاضاهای برون سپاری شده، مراجعه کند. اگر ، تسهیل i ام در ابتدا به منظور تامین این تقاضاهای برون سپاری شده می تواند از ظرفیت منبع فرعی متناظرش استفاده کند.اگر (به عبارت دیگر وقتی تعداد مشتریان تقاضای تسهیل i ام بیشتر از جمع ظرفیت این تسهیل و ظرفیت منبع فرعی اش باشد)،تسهیل i ام در ابتدا باید به دیگر تسهیلاتی که دارای ظرفیت اضافه هستند (به عبارت دیگر وقتی ) مراجعه نماید. حال اگر هیچ تسهیلی وجود نداشته باشد که دارای ظرفیت اضافه باشد (به عبارت دیگر وقتی )، تسهیل مورد نظر می تواند به منابع فرعی آنها مراجعه کند. هر کدام از این فرآیندهای برون سپاری دارای هزینه ای خاص می باشند که در صورت وقوع به تابع مجموع هزینه ها اضافه می گردد. دانستن این نکته حائز اهمیت است که برای هر منبع فرعی، سرویس دادن به تسهیل مربوطش در اولویت قرار دارد. این بدین معناست که هر منبع فرعی در ابتدا به تسهیل مربوطش سرویس داده و در صورت اضافه داشتن ظرفیت می تواند آنها را در اختیار دیگر تسهیلات، در صورت نیاز، قرار دهد.
به منظور فرموله کردن برنامه ریزی ریاضی این مدل، مجموعه ای از متغیر های لازم بصورت ذیل در نظر گرفته شده اند:

۴-۲-۱- توصیف تابع برون سپاری
درابتدا، متغیرهای تصمیم و را به صورت ذیل تعریف می نماییم:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است