متن کامل – مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای …

  1. تعریف یک سیستم کدینگ
  2. ایجاد جمعیت اولیه
  3. تعریف عملیات ژنتیک
  4. تابع برازش[۵۵]
  5. استراتژی برخورد با محدودیت ها[۵۶]

۳-۶-۱-۱- کدینگ
اولین گام در بکارگیری و پیاده سازی یک الگوریتم ژنتیک نمایش جوابهای مساله بصورت یک کروموزوم است. در حقیقت این عمل یک مفهوم کلیدی در الگوریتم های ژنتیک می باشد که با استفاده از عمل کدینگ ما می توانیم مساله را به زبان برنامه نویسی تبدیل نماییم.
۳-۶-۱-۲- ایجاد جمعیت اولیه
اولین مرحله بعد از تعیین تکنیکی که برای تبدیل هر جواب به یک کروموزوم بکار می رود، ایجاد یک جمعیت اولیه از کروموزوم هاست. در این مرحله جواب اولیه معمولا بصورت تصادفی تولید می شود. البته در بعضی موارد با توجه به نوع مساله و برای بالا بردن سرعت همگرایی الگوریتم از روش های ابتکاری نیز استفاده گردیده است.
۳-۶-۱-۳- عملگرهای الگوریتم های ژنتیک
عملیات ژنتیک فرآیند انتقال موروثی ژن ها را برای ایجاد اولاد جدید در هر نسل تقلید می کنند. یک بخش مهم در الگوریتم ژنتیک ایجاد کروموزوم های جدید موسوم به اولاد از طریق بعضی کروموزوم های قدیم موسوم به والدین است. این فرآیند مهم توسط عملیات ژنتیک صورت می گیرد. به طور کلی این عملیات توسط دو عملگر عمده انجام می شود. عملگر جهشی و عملگر تقاطعی. اما عملا عملگرها بر حسب نوع مساله تعریف شده و کاملا به توانایی تحلیل گر وابسته بوده و تجربی می باشند. کارایی این عملگرها در رسیدن به جواب بهنه در مسائل مختلف متفاوت است. بعضی از عملگرها فقط یک کروموزوم را در نظر گرفته و بر اساس اطلاعات آن، کروموزوم ایجاد می کنند اما بعضی دیگر بر روی چند کروموزوم یا حتی کلیه کروموزوم های جمعیت قبل عملیات انجام می دهند.
۳-۶-۱-۳-۱- عملگرهای جهشی[۵۷]
عملگرهایی که یک یا چند ژن از یک کروموزوم را انتخاب و مقادیر آنها را تغییر می دهند. در این عملگرها یک یا چند محل از یک رشته کاراکتری با طول خاص در نظر گرفته شده و مقادیر کاراکترها در آن محل ها تغییر می یابند. مواردی که در این نوع مهم است عبارتند از:

  • تعداد محل هایی که قرار است تغییر یابند،
  • نحوه انتخاب محل ها،
  • نحوه عملیات تغییر،

با مشخص شدن موارد فوق یک عملگر خاص ایجاد می شود که به آن عملگر جهشی گفته می شود. در این نوع عملگرها از اطلاعات یک جواب استفاده کرده و جواب دیگری ایجاد می شود. این تغییر ممکن است کم یا زیاد بوده که به همان میزان از اطلاعات کم یا زیاد استفاده می شود. به عبارت دیگر هر چه تغییرات زیادتر باشد جواب حاصله تصادفی تر خواهد بود و این تصادفی بودن برای ورود مواد ژنتیکی جدید به داخل جمعیت مفید است.
وقتی که جمعیت به سمت جوابی خاص همگرا می شود، احتمال جهش باید زیاد شده تا از این عمل جلوگیری نماید و بالعکس وقتی جمعیت دارای جواب های غیر یکسان است باید احتمال جهش کم شود.
۳-۶-۱-۳-۲- عملگرهای تقاطعی[۵۸]
عملگرهایی که یک یا چند نقطه از دو یا چند جواب را انتخاب و مقادیر آنها را تعویض می کنند. این عملگرها یک جواب را درنظر گرفته و محل هایی از جواب را با جواب های دیگر معاوضه کرده و جواب های جدید را بوجود می آورند. به این نوع عملگرها، عملگرهایتقاطعی گفته می شود.
عملگر تقاطعی در یک لحظه بر روی دو کروموزوم اعمال شده و دو نوزاد به وسیله ترکیب ساختار دو کروموزوم ایجاد می گردد. یک مفهوم مهم که در ارتباط با این عملگر مطرح است نرخ تقاطعی می باشد.
۳-۶-۱-۳-۳- مکانیسم نمونه گیری
مکانیسمنمونهگیری به چگونگی انتخاب کروموزوم ها از فضای نمونه گیری مربوط می شود و یکی از رویکردهای آن نمونه گیری تصادفی است:
دو نمونه گیری تصادفی که اکثرا از آنها استفاده می شود عبارتند از: انتخاب چرخه رولت[۵۹] و انتخاب کلی تصادفی. انتخاب چرخه رولت که اولین بار توسط هالند پیشنهاد شد یکی از مناسب ترین انتخاب های تصادفی بوده که ایده آن احتمال انتخاب[۶۰] می باشد. احتمال انتخاب متناظر با هر کروموزوم، براساس برازندگی آن محاسبه می شود بطوریکه اگر مقدار برازندگی کروموزوم k ام باشد، احتمال بقای متناظر با آن کروموزوم عبارت است از:

(۱۳٫۳) ,

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.