مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع …

شکل (۳- ۲). دسته بندی نوین مسائل مکان یابی [۱].
۳-۵- مسائل مکان یابی-تخصیص
مسئله مکان یابی- تخصیص به دنبال مکان یابی مجموعه ای از تسهیلات جدید است بطوریکه هزینه ی حمل و نقل از تسهیلات به مشتریان مینیمم گردد و تعداد بهینه ای از تسهیلات باید در نقاط کاندید به منظور تامین تقاضای مشتریان احداث شوند.
این مساله در بسیاری از زمینه های عملی جاییکه تسهیلات خدمات یکسانی را ارائه می کنند، بکار گرفته می شود مانند مکان یابی انبارها، مراکز توزیع، مراکز ارتباطات و تسهیلات تولید [۵].
۳-۵-۱- طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص
اجزای اصلی مسائل مکان یابی- تخصیص شامل تسهیلات، مکان ها و مشتریان می باشند. مشخصات و ویژگی های این اجزای اصلی در این بخش به همراه انواع مدل های مکان یابی- تخصیص به تفضیل توضیح داده خواهند شد.
۳-۵-۱-۱- طبقه بندی تسهیلات
تسهیلات معمولا براساس تعداد، نوع و یا هزینه هایشان از دیگر چیزها متمایز می شوند. دیگر خواص مرتبط با تسهیلات شامل سود، ظرفیت، دامنه جذب (ناحیه ای که مشتریان به تسهیل تخصیص می یابند) و نوع سرویس ارائه شده توسط هر یک از این تسهیلات می باشد.
یکی از این خواص متمایزکننده، تعداد تسهیلات جدید است. ساده ترین مورد، مسئله مکان یابی تک وسیله ای است، جاییکه تنها مکان یک تسهیل جدید باید مشخص گردد. مساله بعدی، مساله مکان یابی چند وسیله ای است که در این نوع مسائل، هدف تعیین همزمان مکان بیش از یک تسهیل جدید است.
نوع هر تسهیل، یکی دیگر از خواص متمایزکننده انواع مسائل می باشد. در ساده ترین حالت، همه تسهیلات برحسب اندازه و نوع سرویسی که ارائه می کنند، یکسان درنظر گرفته می شوند. دربعضی مورد، ما نیازمند به مکان یابی تسهیلاتی هستیم که از لحاظ نوع ارائه سرویس با هم متفاوت هستند مانند بیمارستان ها و واحدهای مراقبت های بهداشتی کوچکتر. مدل های مکان یابی- تخصیص برحسب اینکه تسهیلات بتوانند تنها یک نوع سرویس ارائه کنند یا بیشتر، به انواع تک سرویسه و یا چندسرویسه تقسیم می شوند.
همچنین باید درنظر داشت که تسهیلات می توانند تقاضاهای نامحدود را تامین کنند و یا اینکه ظرفیت تولید و تامین آنها محدود باشد. در این حالت مسائل مکان یابی- تخصیص به دو دسته ی مسائل با ظرفیت نامحدود و مسائل با ظرفیت محدود تقسیم می شوند[۵].
۳-۵-۱-۲- طبقه بندی فضای فیزیکی یا مکان ها
مجموعه مکان های مطلوب به سه شکل قابل نمایش هستند: فضاهای گسسته، پیوسته، شبکه ای.

  • مدل های فضای پیوسته اغلب اوقات به مدل های مکان-ساخت[۴۴]ارجاع داده می شوند. چرا که این مدلها در پی ایجاد مکان های مناسب برای تسهیلات در فضای پیوسته هستند.
  • از آنجاییکه در مدل های فضای گسستهیک شناخت قبلی از مکان های کاندید داریم، این مدل مسائل به مدل های مکان-انتخاب[۴۵] ارجاع داده می شوند.
  • مدل شبکه ای فضا، سومین نوع مسائل مکان یابی است که برحسب مکان ها قابل شناسایی است. مسائلی که بروی شبکه ها طراحی می شوند ، می توانند طبق لینک های شبکه که بصورت یک مجموعه پیوسته از نقاط کاندید یا فقط گره های مطلوب برای احداث تسهیلات جدید درنظر گرفته شده اند، پیوسته یا گسسته باشند[۵].

۳-۵-۱-۳- طبقه بندی تقاضا
تقاضاهای مشتریان قطعی یا احتمالی هستند که در ادامه بیشتر در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
۳-۵-۲- انواع مدل های مکان یابی- تخصیص
مدل های مسئله مکان یابی- تخصیص به دو بخش اصلی تبدیل می شوند: مدل های عمومی که در بخش ۳-۵-۲-۱ مورد بحث قرار می گیرند و مدل های توسعه یافته که در بخش های ۳-۵-۲-۲ ، ۳-۵-۲-۳ و ۳-۵-۲-۴ تفسیر می شوند. برای مدل سازی این مسائل،تحقیق در عملیات به منظور مینیمم کردن هزینه های کل مورد استفاده قرار گرفته است. مدل مکان یابی- تخصیص دارای چندین متغیر به شکل زیر می باشد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.