عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

Bar Chartضریب همبستگی پیرسون

Correlations
agahi khanevadeh tadaee kaifiat vafadari eWOM Arzesh vijeh
agahi Pearson Correlation ۱ .۱۲۱** .۷۰۳** .۷۶۱** .۶۹۱** .۰۲۳