پژوهش – عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات …

 • بامنی مقدم م. حیدرزاده ک. و مهرزادی ح. ( ۱۳۹۰ ). بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای تولیدکنندگان ماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران. مجله پژوهش های مدیریت،۸۸،.۳۸-۲۳
 • دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

 • توکلی،حمید و جعفری،حوریه،(۱۳۹۲)، برندسازی اینترنتی،مجله بازاریابی،شماره۳۳،صص ۱۱-۲۶٫
 • پرهیزگار،محمد مهدی، ابراهیمی عابد،محدثه،(۱۳۹۱)، بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده «مطالعه موردی برند سامسونگ، بررسی های بازرگانی ، شماره ۵۳ ، ص ص ۷۱-۶۱٫
 • جلال زاده ، سیدرضا . اختیاری ، مهناز،(۱۳۹۰) ؛ « ارزش نشان تجاری در صنعت بانکداری». اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران ۳۲ -۲۱ .
 • جلیلیان، حسین و ابراهیمی، عبدالحمید محمودیان، امید،(۱۳۹۱)، تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصر فکنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان،مدیریت بازرگانی،دوره۴،شماره۴،ص ص ۶۴-۴۱٫
 • جوانمرد، حبیب اله. سلطان زاده، علی اکبر.( ۱۳۹۰ ).بررسی ویژگیهای برند اینترنتی و وب سایتها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره ۵۳، ۲۵۶-۲۲۵٫
 • خاکی، غلامرضا.( ۱۳۷۸) ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی: انتشارات درایت
 • دعایی ، حبیب الله . فرزانه حسن زاده ، ژاله،(۱۳۹۰) ؛ « مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک ( مورد مطالعه مقایسه برندهای محلی ایران ، کره و ژاپن)». بررسی های بازرگانی ، شماره ۴۲،صص۵۶-۷۸٫
 • دهقانی سلطانی، مهدی و محمدی، اسفندیار،(۱۳۹۲)، بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند،مدیریت بازرگانی،دوره ۵،شماره۱،صص۱۰۴-۸۶٫
 • دیواندری،علی و کرمانشاه،علی، (۱۳۹۱)، ارائه مدل برند سازی برای کلان پروژه های تفریحی، فصلنامه پژوهش های بازرگانی،شماره ۶۵،صص ۲۷-۶۴٫
 • سالار،جمشید و علیخان گرگاوی،حسین،(۱۳۹۲)، عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشگاه آزاد رشت
 • سید جوادین ، سید رضا . شمس ، راحیل،(۱۳۸۸) ؛ « عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان ». پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هفتم شماره بیست و پنجم، صص۲۲-۳۹٫
 • شائمی، علی، برابری، مجتبی، (۱۳۹۰). کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان. مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره ۸، صص ۱۰۱-۱۱۴٫
 • شریف آبادی، و کشورشاهی،(۱۳۹۱). ارتباط ابعاد ارزش ویژه ی برندو عملکرد سازمان بر اساس مدل CBBE،فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی،شماره ۶، صص ۲۲-۱٫
 • صفرزاده ح. خیری ب. و آقاسیدآقا ر. ( ۱۳۹۰ ). بررسی تأثیر عوامل زمینهای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان. مجله مدیریت بازاریابی، ۱۰، .۹۳- ۶۵
 • غفاری ، محمد ، رادمهر ، رضا ، (۱۳۸۹)، بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری، همایش منطقه ای صنعت توریسم، دانشگاه آزاد خمینی شهر ،صص۳۲-۵۱٫
 • قاسمی نژاد،(۱۳۹۲)، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رشت
 • کاظمی راد، شیرین(۱۳۸۸)، ؛ « بررسی تاثیر وفاداری مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند ( جامعه مورد مطالعه : مشتریان کارت الکترونیکی بانک های خصوصی استان گیلان) » . پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • گنجی نیا،حسین و اخوان فومنی،سمانه،(۱۳۹۱)، نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی در آسیا، مدیریت بازرگانی،www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
 • گیلانی نیا، شهرام ؛ موسویان، جواد ،( ۱۳۸۹)، تأثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی ، فصلنامه مدیریت صنعتی ، ، شماره ۱۴،صص۳۳-۴۲٫
 • نصیری پور ، اشکان . گوهری ، محمود رضا . نفیسی ، ابوالفضل ؛(۱۳۹۱)، « رابطه برند سازی و شاخص های عملکردی » . مجله مدیریت سلامت ، شماره ۱۳
 • سالار، جمشید،علیخان گرگاوی الکامی ،ولی الله جعفری (۱۳۹۲)، عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،پایا نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران
 • دهقانی سلطانی، مهدی و محمدی، اسفندیار،(۱۳۹۲)، بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند،مدیریت بازرگانی،دوره ۵،شماره۱،صص۱۰۴-۸۶٫
 • Abbasi Hamed, Abbasi Hamid Reza, Hajirasouliha Mahsan,(2014), Investigating the effects of different levels of CRM investment on development of brand equity, Management Science Letters,n4,pp 647–۶۵۰
 • Athanasios Krystallis n, PolymerosChrysochou,(2013), The effects of service brand dimensions on brand loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services,3(18),1-9.
 • Atilgan, E., Aksoy , S., and Akinci , S. (2007) .“ Determinants of the brand equity ”, Marketing Intelligence and Planning , Vol.23 No.3 , pp. 237-248 .
 • Baldauf , A., Cravens , K.S. and Binder , G. 2008 . “Performance consequences of brand equity management: evidence from organizations in the value chain ” , Journal of Product and Brand Mnagement , Vol.12 No.4 , pp.220-236.
 • Bianchi, C., Pike, S., Lings, I. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism Management, 42, 215-223.
 • Bornmark , H., Goransson, A., and Svensson , C.(2005), “ A study to indicate the importance of brand awareness in brand choice”, Bachelor degree dissertation International Business Program, Kristianstad University.
 • Boo S. Busser J. & Baloglu. (2010). A model of customer-based brandequity and its application to multiple destinations. Journal of TourismManagement, 219-230.
 • Charnatony, L., & Cottam, S. (2008). “International brand factors driving successful fainacial services brands”, European Journal of Marketing, 40 No.5/6, 611-633
 • Clottey . T.A., Collier, D.A., and Stodnick, M. (2008), “Drivers of customer loyalty in a retailstore environment”, Journal of Service Science, Vol.1 No.1, pp. 35-48.

  1. Cropanzano, R., Chrobot-Mason, D., Rupp, D. E., & Prehar, C. A. (2004). Accountability for corporate injustice. Human Resource Management Review,14(1), 107-133.
  2. Fournier, S. (2001), “Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer research”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 24 No. 4, pp. 343-74.
  3. Gil, R. BravoE. Fraj Andres and E. Martinez Salinas. (2007), “Family as a source of consumer-based brand equity”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 16, No. 3, pp. 188–۱۹۹٫