عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی در شهرستان مراغه از …

استراتژیهای مورد نظر را که قصد اولویت بندی آنها را داریم از جدول ماتریس سوات(SWOT) استخراج کرده، در ستون افقی بالا نوشته میشود. هر استراتژی دو ستون را شامل میشود که یکی مربوط به نمره جذابیت(AS) و دیگری جذابیت استراتژی(TAS) را نشان میدهد.
مسئولان و کارشناسان براساس میزان تاثیر و جذابیت هر عامل داخلی و خارجی نمرهای را بین ۱ تا ۵ به استراتژی مربوط میدهند که به آن نمره جذابیت(AS) میگویند. در صورتی که عامل مورد نظردر تدوین یا انتخاب استراتژی تاثیر نداشته باشد، نمره بی تفاوتی یا صفر به آن تعلق خواهد گرفت.
با ضریب وزن هر عامل در نمره جذابیت، جذابیت استراتژی(TAS) محاسبه میشود.
همچنین با استفاده از تکنیک دلفی و ارزشگذاری به هریک از طیفهای پنج گانه وتعیین ساختار مدل، پس از وارد ساختن نتایج هر یک از پرسشنامهها در نرم افزار مربوط به مدل
AHP(Expert choice) و مقایسات زوجی عوامل و عناصر در این نرم افزار ضریب اهمیت هر یک از عوامل مشخص خواهد شد.
۸٫۱٫ قلمرو تحقیق
شهر مراغه یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران میباشد که در کنار رودخانه صوفی چای واقع شده است و از شمال به کوههای قشلاق و آشان و از جنوب به باغات ورجوی و از مشرق به باغات و مزارع و در نهایت از مغرب به کوه معروف رصد معطوف است. از لحاظ طول و عرض جغرافیایی در ۳۷درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۶ دقیقه طول شرقی واقع است. ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۱۳۹۰ متر میباشد(مروارید، ۱۳۷۲، ۶۳) از مهمترین رودخانههای شهر مراغه میتوان به می‌توان به مردق و صوفی چای اشاره کرد که از مهم ترین و پرآب ترین رودخانهها به شمار میآید. این رودخانه‌ها عموما از کوهستان سهند سرچشمه می‌گیرند و از آبهای حاصل از برفهای دائمی ارتفاعات سهند تغذیه میشوند. با به توجه پتانسیل‌های موجود در این رودخانه‌ها، رودخانه صوفی‌چای اولین پیست‌ قایقرانی آبهای خروشان در کشور می‌باشد. همچنین میتوان به پیست قایقرانی اسلالوم اشاره کرد که بر روی همین رودخانه ایجاد شده است. طبیعت سرسبز و متنوع از لحاظ پوشش گیاهی، عناصر مختلف توریستی حاصل از شرایط مختلف جغرافیایی، تاریخی و. . . شرایط مطلوبی را در جهت هم افزایی قابلیتهای جذب گردشگری از انواع مختلف گردشگری ورزشی و حتی اکوتوریستی و ژئو توریستی و. . . ارائه مینماید. موقعیت شهر مراغه را به ترتیب نظام سکونتگاهی در نقشه شماره یک میتوان مشاهده نمود.
نقشه شماره ۱-۱: موقعیت استان آذربایجان شرقی، شهرستان و شهر مراغه، منبع: مهندسین مشاور نقش محیط، طرح جامع شهرستان مراغه، ۱۳۸۵
۹٫۱٫ جامعه و حجم نمونه
با توجه به اینکه جامعه هدف ما متخصصین و کارشناسان بوده و تحقیق حاضر میکوشد تا با توجه به پتانسیلها و قابلیتهای جغرافیایی و همچنین امکانات موجود در شهرستان از دیدگاه کارشناسان، متخصصین رشتههای مربوط(مانند کارشناسان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، متخصصین رشته گردشگری و مدیریت توریسم) میباشد و تکنیکی که در این راستا استفاده خواهد شد تکنیک دلفی خواهد بود. با توجه به استانداردهایی که در خصوص تکنیک دلفی
(مبتنی بر نظر کارشناسان و متخصصین) در پژوهشهای مختلف و با توجه به تناسب محتوایی و موضوعی مطرح میباشد و به تفصیل در فصل مربوط به روش شناسی مطالعه گردیده است، حجم نمونه و تعداد پرسشنامهها نیز از شرایط موضوع و تخصص پژوهش و مطالعه موردی آن تبعیت مینماید.
با توجه به تکنیک مورد استفاده(دلفی) جهت نظر سنجی از متخصصین و کارشناسان، با در نظر داشتن دو گرایش مدیریت ورزشی و مدیریت گردشگری در دو طیف:

 1. کارشناسان ورزشی(متخصصین و کارشناسان امر ورزش(اساتید دانشگاه در رشته تربیت بدنی، مدیران مربوط به اداره تربیت بدنی شهرستان)
 2. کارشناسان امر گردشگری(مدیران و متخصصین شاغل در شهرداری، اساتید دانشگاه در دو رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقهای که دردانشگاه سراسری، آزاد و پیام نور این شهرستان دایر میباشد)

با لحاظ تعداد ۱۵ پرسشنامه درهر تخصص و با گروهبندی متخصصین، تعداد پرسشنامههایی که استفاده خواهد ۶۰ مورد میباشد.
۱۰٫۱٫ محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق
در هر پژوهشی نسبت به موضوع و هدف‌های تعیین شده مشکلاتی وجود دارد که محقق را در دستیابی به هدف خود دچار مشکل می‌کند. که در ذیل به مواردی از آنها اشاره شده است.

 1. کمبود منابع و اطلاعات مورد نیاز در رابطه با موضوع تحقیق و نمونه موردی؛
 2. عدم همکاری بعضی از نهادها و سازمانهای دولتی به بهانه محرمانه بودن برخی اطلاعات و یا فقدان اطلاعات؛
 3. هزینه بالای تهیه منابع و اطلاعات مورد نیاز خصوصاً تهیه نقشه ها، آمارها، پرسشنامهها و برداشتهای میدانی؛
 4. پراکندگی گسترده جامعه آماری و وجود نواقص در اسناد و مدارک مورد نیاز؛
 5. کمبود زمان برای انجام پژوهشی بنیادی-کاربردی در خصوص گردشگری ورزشی و بخصوص ورزشهای آبی؛
 6. عدم پاسخگویی برخی متخصصین و خبرگان به پرسشنامه ها؛
 7. ماهیت میان رشتهای بودن موضوع پژوهش و وجود ابعاد مختلف پژوهشی که الزامات پژوهشی را افزایش میداد.

فصل دوم
(ادبیات و پیشینه تحقیق)
۱٫۲٫ مقدمه
گردشگری ورزشی فراتر از یک صنعت، به پدیدهای اجتماعی- اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. بیشتر کشورها با سرمایه گذاری در این صنعت سود سرشار و اثرات مثبت این صنعت را درک کرده و به عنوان منبع مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و سیا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سی، افزایش اشتغال، درآمد، توسعه و زیرساخت‌های خود درآورده اند(زیتونلی و همکاران، ۱۳۹۰، ۷۲). این صنعت به عنوان یکی از زیر شاخه‌های اکوتوریسم امروزه توجه عده زیادی از گردشگران را به خود جلب کرده است. نظریههای جدید در زمینه گردشگری بر پایه ورزش در مقایسه با دیگر جذابیتهای فرهنگی، مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری دارند(هنرو و همکاران، ۱۳۸۶، ۳۲). همچنین آمارها حاکی از آن است که بسیاری از کشورهایی که شرایط مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند، بخش گستردهای از اقتصاد خود را از طریق اقتصاد گردشگری ورزشی اداره می‌کنند (قیامی راد و دیگران، ۱۳۸۷، ۵۲).
۲٫۲٫ مفهوم گردشگری
لغت گردشگری هر چند در فرهنگ عمومی پذیرفته شده است. اما در عین حال واژهای است که از آن معانی متفاوتی برداشت شده است. این امر برای دانشجویان یک مشکل بالقوه محسوب می‌شود. چرا که رسیدن به درک و مفهومی مشترک از این واژه لازمه انجام هرگونه تحقیق ساختار یافتهای بشمار می‌آید.
بخشی از مشکلات تعریف واژه گردشگری ناشی از آن است که این واژه معمولا به صورت کلمهای واحد برای توصیف مفاهیم گوناگونی بکار میرود(ویلیامز، ۱۳۹۰، ۳-۴).
به هر حال ما ممکن است برای نقطه شروع بر برخی از تعاریف تکنیکی بنیادین از گردشگر و گردشگری تاکید نمائیم. مثلا، در لغت نامهها گردشگر را فردی مینامند که اقدام به مسافرت به شکل تور مینماید. این واژه به طور معمول به شکل مفهومی مرکب در نظر گرفته می‌شود که علاوه بر جابجایی موقت مردم از محل معمول زندگی شان، سازمان دهی و هدایت فعالیتها و ارائه تسهیلات و نیازهای خدماتی آنان را نیز شامل می‌شود.
تعاریف سادهای در این خصوص میتواند در درک تمایز فعالیتهای حوزه گردشگری با فعالیتهای سایر بخشها موثر افتد:

 1. گردشگری الزاما مستلزم مسافرت و جابجایی است لیکن جابجایی که به صورت موقتی صورت گیرد.
 2. انگیزههای گردشگری میتواند چند تا منشا داشته باشد. معمولا گردشگری را بیشتر با انگیزه لذت و تفریح مرتبط میدانیم. در حالیکه انگیزهای تجاری، تحصیلی، سلامتی و مذهبی نیز میتواند دلایلی برای سفر باشد.
 3. فعالیت گردشگری نیازمند به زیرساختهایی از جمله: حمل ونقل، اقامت، سیستمهای بازاریابی، سرگرمی و جاذبهها که در مجموع پایه صنعت گردشگری را تشکیل می‌دهند، میباشد.