جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

قابل توجه

مدل ذهنی درمدلسازی تصمیم

نتیجه محور

فرآیند محور

مرتبط با

ارزیابی/انتخاب

طراحی/جستجو

تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای

تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای مشهورترین شاخه تصمیم‌گیری است. یک مسئله تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای از چندین جزء به شرح زیر تشکیل می‌گردد[[۷۸]]:

  • گزینه‌ها[۷۹]. گزینه‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌ها یا اقدامات دردسترس و قابل انتخاب برای تصمیم‌گیرنده می‌باشند. عموماً فرض می‌شود که تعداد گزینه‌ها محدود است و می‌تواند از چند تا صدها مورد قابل تغییر باشد. همچنین فرض می‌گردد که گزینه‌ها می‌توانند غربال، اولویت‌بندی و درنهایت رتبه‌بندی شوند.
  • مشخصه‌های چندگانه. هر مسئله MADM در ارتباط با چندین مشخصه است. مشخصه‌ها برگرفته از اهداف یا معیارهای تصمیم‌گیری بوده و نشان‌دهنده ابعاد مختلفی هستند که گزینه‌ها از آن منظر قابل مشاهده می‌باشند.
  • اوزان تصمیم[۸۰]اغلب روش‌های MADM نیاز دارند که اهمیت وزنی مشخصه‌ها از پیش تعیین شده باشد. عموماً این وزن‌ها نرمال شده تا جمع آن‌ها برابر با یک شود.
  • ماتریس تصمیم[۸۱]. یک مسئله MADM می‌تواند به آسانی از طریق یک ماتریس تصمیم نمایش داده شود. ماتریس تصمیم D یک ماتریس N×M بوده که جزء  نشان‌دهنده عملکرد گزینه  وقتی که برحسب مشخصه  ارزیابی می‌شود(برای  و  )، می‌باشد. از این مقادیر عملکرد با عنوان اطلاعات ترجیحی[۸۲] نیز یاد می‌شود. همچنین  بیانگر وزن مشخصه j-ام (به ازای  ) می‌باشد. بر این اساس، ساختار یک ماتریس تصمیم به صورت شکل ‏۳-۱ قابل نمایش است:

مشخصه‌ها
وزن مشخصه‌ها
گزینه‌ها
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.