فايل دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

 
 
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سید محمدرضا حسینی نسب
استاد راهنما
دکتر سیدرضا حجازی
۱۳۸۹
 
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی صنایع آقای سید محمدرضا حسینی نسب
تحت عنوان
طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چند معیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری
در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
۱- استاد راهنمای پایان‌نامه دکتر سیدرضا حجازی
۲- استاد مشاور پایان‌نامه دکتر حسن حاله
۳- استاد داور دکتر بهروز ارباب شیرانی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر بهروز ارباب شیرانی
خدایا، هر گاه کسی در طریق شکر تو به سر منزلی رسد، احسان دیگری از سوی تو برای او فراهم آید و سپاس دیگری را بر وی لازم گرداند، و هر چه در فرمانبرداری از تو کوشش نماید، به سرانجامی نرسد، و به آن مرتبه از طاعت که تو به خاطر فضل و احسان خود سزاوار آنی، دست نیابد. پس شاکرترین بندگانت از سپاس تو ناتوان باشد، و عابدترین ایشان از فرمانبرداریت فرو مانَد. . .
(ترجمه ابتدای دعای ۳۷ صحیفه سجادبه)
پس از حمد الهی بر خود واجب می‌دانم از پدر و مادرم خالصانه تقدیر و تشکر نمایم. آنان که همواره مرا در طول دوران زندگی‌ام مدیون لطف و رحمت خود نموده‌اند. همچنین از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حجازی که در طول دوران تحصیلم مرا از علم و دانششان بهره‌مند نموده‌اند، و از جناب آقای دکتر حاله به واسطه راهنمایی‌های ارزنده‌شان صادقانه سپاسگزارم.
کلیه‌ی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.
تقدیم به :
پویندگان راه علم و دانش
آنان که در این راه، جز رضایت الهی به چیز دیگر نمی‌اندیشند.
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ پیش‌گفتار ۲
۱-۲ طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق ۳
۱-۳ پرسش‌های تحقیق ۶
۱-۴ کاربرد نتایج تحقیق ۶
۱-۵ ساختار تحقیق ۶
فصل دوم: مرور ادبیات
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۲ رویکردهای مبتنی بر مقایسه ۸
۲-۲-۱ مقایسه از طریق تحلیل نظرات کاربران ۹
۲-۲-۲ مقایسه از طریق مدل‌های ریاضی ۱۱
۲-۲-۳ مقایسه از طریق تحلیل ساختار و مراحل روش‌ها ۱۲
۲-۳ رویکردهای مبتنی بر انتخاب ۱۳
۲-۳-۱ انتخاب به کمک نمودار درختی ۱۳

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است