پژوهش دانشگاهی – شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته …

سپس با توجه به روش EA، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی بالا ، ارزش Sk که خود یک عدد فازی مثلثی است، از طریق فرمول زیر محاسبه شده است.
رابطه (۴-۲)
که در آن k بیانگر شماره سطر و i و j به ترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها می باشند.
پس از محاسبه Sها باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم محاسبه شود. درجه بزرگی برای دو عدد فازی مثل  که با استفاده از رابطه (۴-۳) محاسبه می گردد:
رابطه (۴-۳)
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (۴-۴)بدست می آید:
رابطه (۴-۴)
همچنین برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت رابطه (۴-۵)عمل می کنیم
رابطه (۴-۵)
بردار بدست آمده، وزن های غیر بهنجار شده شاخص ها را مشخص می کند. برای بدست آوردن وزن های بهنجار شده، هر یک از وزن های غیر بهنجار شده را تقسیم بر مجموع اوزان می کنیم. بردار بدست آمده، بردار وزنی نرمال شده است که اعداد آن غیرفازی هستند و وزن های اولویت هر یک از شاخص ها یا گزینه ها را نشان می دهد.
= (۵۵/۸۸۶,۸۶/۲۵۴,۱۱۹) -۱ =(۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳) sk
S1=(20.732,30.872,40.916)* (۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳)=(۰/۱۷۳,۰/۳۵۷,۰/۷۳۲)
S2=(15/899,24.078 ,32.486)* (۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳)=(۰٫۱۳۲,۰٫۲۷۹ ,۰٫۵۸۱)
S3=(8.621,13.377,19.069)* (۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳)=(۰٫۰۷۱۹,۰٫۱۵۵,۰٫۳۴۱)
S4=(6.43,11.212,16.636)* (۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳)=(۰٫۰۵۳۸,۰٫۱۲۹۹,۰٫۲۹۷)
S5=(1/7,2.01,3.06)* (۰٫۰۰۸۳۵,۰٫۰۱۱۵۹,۰٫۰۱۷۸۹۳)=(۰٫۰۱۴,۰٫۰۲۳۲,۰٫۰۵۴)
سپس درجه بزرگی هر یک از مقادیر skبدست آمده ، نسبت به مابقی آن ها محاسبه می شود. در ادامه مقادیر درجه بزرگیs≥ sk)) v بدست آمده برای هر یک از ،skها آمده است.
S≥ S ۲) = ) v
V (S1 ≥ S3) =1
V (S1 ≥ S4) =1
V (S1 ≥ S5) =1
V (S2 ≥ S1) =0.839
V (S2 ≥ S3) =1
V (S2 ≥ S4) =1
V (S2 ≥ S5) =1
V (S3 ≥ S1) =0.594
V (S3 ≥ S2) =0.62
V (S3 ≥ S4) =1
V (S3 ≥ S5) =1
V (S4 ≥ S1) =0.494
V (S4 ≥ S2) =0.524
V (S4 ≥ S3) =0.899
V (S4 ≥ S5) =1
V (S5 ≥ S1) =0.46
V (S5 ≥ S2) =0.5
V (S5 ≥ S3) =0.48
V (S5 ≥ S4) =0.43
همچنین برای محاسبه درجه بزرگی یک Siبر سایر Siها داریم:
V (S1 ≥ S2, S3 S4, S5, S6) =min(1,1,1,1,1) =1
V (S2 ≥ S1, S3 S4, S5, S6) =min(0.839,1,1,1,1) =0.839
V (S3 ≥ S1, S2, S4, S5, S6) =min(0.594,0.62,1,1,1) =0.594

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است