جستجوی مقالات فارسی – شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

۰٫۱۵۴-

۰٫۵۹۸۷-

۱٫۲۵

۹

۴۸

۹۲

۷٫۲۱

۷٫۲۱

۰٫۶۸۹

۰٫۵۸۷-

۰٫۳۳۶۹-

۱٫۲۵

۹

همان گونه که مشاهده می گردد از نظر اکثر پاسخ دهندگان،معیارهای چهارم یعنی ریسک صنعت ، چهاردهم یعنی ریسک سیکل های موجود در صنعت ، نوزدهم یعنی ریسک هزینه های اداری و تشکیلاتی ، بیست و پنجم یعنی ریسک عدم توان تأمین مالی کوتا ه مدت ، سی و هفتم یعنی ریسک وجود برابری قدرت خرید ،چهل وسوم یعنی ریسک بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش و چهل و ششم یعنی ریسک بالا بودن درجه جانشینی کالاها با توجه به اینکه میانگین اهمیت آنها از نظر خبرگان کمتر از ۵ می باشد،لذا این متغیرها از لیست عوامل تاثیر گذار بر ریسک اقتصادی حذف می گردند ،و سایر عوامل اصلی و فرعی منتخب جهت تعیین وزن (با استفاده از پرسشنامه AHPفازی)مجددا بین همان خبرگان توزیع می گردد،در ادامه به شرح نتایج به دست آمده می پردازیم.
اولویت بندی معیارها با استفاده از ساختار سلسله مراتبیAHP فازی
همان گونه که اشاره شد، پس از جمع آوری اطلاعات و انجام محاسبات مورد نیاز لازم است تا ساختار سلسله مراتبی تشکیل شود. ساختار سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مسئله پیچیده واقعی می باشد که در راس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها و زیر معیارها و یا گزینه ها قرار دارد. هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم ساختار سلسله مراتبی وجود ندارد، اما برخی افراد سعی نموده اند تا یک سری قواعد کلی در این زمینه بیان کنند (قدسی پور، ۱۳۹۱، ۲۹) .
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نیازمند شکستن یک مساله تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است.سطح اول بیان گر اهداف اصلی فرآیند تصمیم گیری است.سطح دوم،نشان دهنده شاخص های عمده و اساسی است.سطح سوم شاخص های فرعی وجزیی تر را ارائه می کند.
با این توضیحات ساختار سلسله مراتبی تحقیق حاضر به شرح ذیل تنظیم گردید:
نمودار (۴-۶): ساختار سلسله مراتبی
 
بدست آوردن وزن معیارهای اصلی ریسک اقتصادی با استفاده ازمدل FAHP
بعد از اینکه در فصل سوم تحقیق، مهمترین عوامل ومعیارهای اثر گذار در ریسک اقتصادی شناسایی شد حال نوبت به مشخص کردن وزن معیارهای اصلی از طریق مدل FAHPمی باشد.گامهای حل مسئله به ترتیب ذیل است:
مرحله اول :مقایسات زوجی
در روش EAاز اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی استفاده می شود با استفاده از طیف تا ۹لیکرت می توان ماتریس مقایسات زوجی را به صورت اعداد مثلثی تشکیل داد .دراین مرحله ،تصمیم گیرندگان ترجیحات خود را با مقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به عناصرسطوح بالاتر به شیوه فازی بیان می کنند.
نمودار(۴-۷ ):طیف اعداد فازی مورد استفاده
برای جمع آوری نظرات اعضای تیم در خصوص مقایسه زوجی معیارها، از تابع عضویت متغیرهای زبانی به شرح جدول ۴-۷ استفاده شده است.
جدول(۴-۷):تابع عضویت متغیرهای زبانی تعیین وزن معیارها

ارجحیت سطر به ستون ارجحیت ستون به سطر
متغیر بیانی عدد فازی معادل
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.