جستجوی مقالات فارسی – شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های …

Backus, D., Foresi, S. Li, K., and Wu, L. (1997)

 مدل تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
تشریح معیارهای اثر گذار تحقیق و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش
۳-۷-۱-۱-۱ شاخص های ریسک اقتصادی
الف)ریسک های مربوط به هزینه های تامین مالی :
شامل ریسک سود هر سهم، ریسک سود تقسیمی هر سهم، ریسک صنعت، ریسک بدهی در ساختار مالی، ریسک تعداد موسسات بالقوه وام دهنده، ریسک نرخ ارز، ریسک تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی، ریسک رکودی یا رونقی بودن بازار سرمایه، ریسک افزایش نرخ سود علی الحساب سود سپرده های بانکی
ب)ریسک های مربوط به اوراق قرضه و اعتباری:
شامل ریسک عدم  توان پرداخت وام، ریسک عدم توان پرداخت بهره وام، ریسک سیکل های موجود در صنعت، ریسک وضعیت وام گیرنده، ریسک مربوط به صنعت
ج)ریسک های مربوط به نقدینگی:
شامل ریسک درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکتها، ریسک تورم، ریسک هزینه های اداری و تشکیلاتی، ریسک هزینه های مالیات، ریسک هزینه مطالبات مشکوک الوصول، ریسک سود(زیان) قبل از کسر مالیات، ریسک عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه مدت، ریسک عدم توان تأمین منابع مالی کوتاه مدت در هنگام نیاز، ریسک عدم توان تأمین مالی کوتا ه مدت با هزینه های مقرون به صرفه، ریسک تفاوت بین زمان رسیدن سفارش خرید و سفارش فروش در بازار، ریسک وجود قوانین مشخص در معامله کالا یا خدمات، ریسک وجود تقاضای بسیار کم برای کالا یا خدمات.
د)ریسک های مربوط به تورم :
شامل(متغیرهائی همچون: ریسک قیمت مصرف کننده، ریسک قیمت تولید کننده، ریسک تولید ناخالص داخلی، ریسک نرخ ارز.
ه)ریسک های مربوط به تغییرات نرخ ارز:
شامل ریسک استقلال صادرات از واردات، ریسک ثبات سطح قیمت ها، تولید و ظرفیت تولیدی، ریسک ثبات شرایط پولی (نرخ بهره)، ریسک وجود برابری قدرت خرید، ریسک تحرک کامل کالا و دارایی، ریسک ثبات سطح قیمت ها، ریسک عدم وجود اشتغال کامل، ریسک درجه نااطمینانی موجود در فرایندهای کلان اقتصادی، ریسک توانایی بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهای ارز توافقی، ریسک بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش بیشتر محصولات صادراتی، ریسک تجارت بین صنعتی، ریسک بالا بودن درجه تمرکز بازار.
تحلیلی سلسله مراتبیAHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط ساعتی معرفی شده است. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، می تواند مفید باشد. اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت. در سال ۱۹۸۳ دو محقق هلندی به نام های لارهورن و پدریک روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد نمودند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد استفاده قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط چانگ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. مقیاس های فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در شکل (الف) نشان داده شده اند.
شکل (الف) مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت
مفاهیم و تعاریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای به صورت زیر می باشد:
دو عدد مثلثی    و    که در شکل (ب) رسم شده اند را در نظر بگیرید.
شکل (ب) اعداد مثلثی
عملگرهای ریاضی آن به صورت روابط (۱-۳)، (۲-۳) و (۳-۳) تعریف می شود: M1 و M2
(۱-۳)رابطه
(۲-۳) رابطه
(۳-۳) رابطه
باید توجه داشت که حاصل ضرب دو عدد فازی مثلثی، یا معکوس یک عدد فازی مثلثی، دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست. این روابط، فقط تقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می کنند. در روش تحلیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار ، که خود یک عدد مثلثی است، به صورت رابطه (۴-۳) محاسبه می شود:
رابطه(۴-۳)
در روش تحلیل توسعه ای، پس از محاسبه  ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور کلی اگر  M¹ و  M² دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M¹  بر M²، که با     نشان داده می شود، به صورت رابطه (۵-۳) تعریف می شود:
رابطه (۵-۳)
هم چنین داریم:
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از   عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (۶-۳) به دست می آید:
رابطه (۶-۳)
برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه (۷-۳) عمل می شود:
رابطه (۷-۳)
بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه (۸-۳) خواهد بود:که همان بردار ضرایب غیر هنجار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.
رابطه (۸-۳)
به کمک رابطه (۹-۳) نتایج غیر بهنجار به دست آمده از رابطه (۸-۳) بهنجار می شود. نتایج بهنجار شده حاصل از رابطه (۹-۳) ،  نامیده می شود.
رابطه( ۹-۳)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است