علمی : شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته …

مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به اهداف،ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در فصل دوم ، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد.در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.روش کلی تحقیق، جامعه آماری،حجم نمونه و روش تعیین آن،نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
روش کلی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی در شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار تهران واقع در تهران می باشد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد .هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. (خاکی ، ۱۳۸۷). این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. و بر حسب طبقه بندی بر مبنای روش این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات کمی – کیفی است، زیرا به طور ویژه بر روی شرکت های بزرگ سطح استان تهران  تمرکز کرده و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط میان آنان را در چارچوب مشخص توصیف نموده است. و همچنین جهت رتبه بندی متغیرهای پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. (خاکی ،۱۳۸۷).
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر مدیران و کارکنان مالی و تولیدی شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار است که جهت تبیین اهمیت و وزن شاخص های ریسک اقتصادی برگزیده شده اند. منبع شناسایی شرکت‌های بزرگ، سازمان ثبت شرکت ها در سطح استان تهران  است که بر این اساس تعداد این شرکت‌ها به ۱۲۰ شرکت می‌رسد.که در این شرکت ها ۱۲۵ پرسشنامه میان مدیران و کارکنان مالی و تولیدی پخش گردید.
نمونه آماری
در این تحقیق به دلیل اینکه روش توصیفی است نمونه گیری نداریم و نمونه مورد نظر شامل کل افراد حاضر در جامعه آماری می باشد. بدین صورت که از بین مدیران مالی و کارکنان و حسابداران شرکت های بزرگ ، تعداد ۱۲۵نفر انتخاب شده است که۹۲ پرسشنامه برگشت داده شده است.
روش گردآوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است جهت گردآوری داده ها ی لازم برای این تحقیق ازموارد زیر استفاده گردیده است.

  1. استفاده از مدارک علمی موجود در کتابخانه ها ومقالات مرتبط
  2. مصاحبه با کارشناسان وافراد متخصص در مالی و اقتصادی
  3. استفاده از اینترنت وسایتهای علمی rosenet-sincedirect-EBC.CO

به طور کلی برای جمع آوری اطلاعات به شرح زیر عمل شده است:

  1. ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعه مداوم و مستندات موجود در خصوص موضوع و گردآوری اطلاعات مقدماتی، معیارهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  2. با مراجعه به مراکز اینترنتی و جستجو در سایت های علمی در جهت غنی سازی اطلاعات جمع آوری شده اقدامات مقتضی به عمل آمد.
  3. با توجه به ۲ مورد فوق الذکر و رهنمودهای اساتید محترم به تکمیل ادبیات موضوع پرداخته شده است.
  4. در جهت شناسایی نهایی معیارهای مورد استفاده در رتبه بندی ریسکهای اقتصادی، مصاحبه با کارشناسان و متخصصان وتوزیع پرسشنامه در بین خبرگان و همچنین استفاده از مقالات مرتبط انجام گردید و بر اساس ادبیات موضوع و نظرات کارشناسان، معیارهای نهایی انتخاب گردید.
  5. برای تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارهای اصلی پرسشنامه ای طراحی و توزیع گردید، که در آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن هر یک از معیارهای اصلی و فرعی شناسایی شد.و درنهایت با استفاده از تحلیلی سلسله مراتبی معیارهای ریسک اقتصادی رتبه بندی شدند.

ابزار گردآوری داده ها
همان طور که پیشتر بحث گردید ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. .قابل ذکراست در طول انجام تحقیق از پرسشنامه مقایسه زوجی جهت وزن دهی به معیارهای مورد نظر ؛مورد استفاده قرار گرفته است که با کاربرد تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)،وزن دهی به معیارها انجام شده است.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
تجزیه وتحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه آماری )فراهم آمده اند ،خلاصه،کدبندی،ودسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.(خاکی،۱۳۸۷)
در این تحقیق برای حل مدل FAHP از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده گردید .
در این تحقیق برای تعیین مؤلفه های مناسب و موردنظر ریسک های اقتصادی برای شرکت های بزرگ استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه موردنیاز در باب مدیریت ریسک مالی از پرسشنامه استفاده شده است و برای اطلاعات ثانویه تحقیق، عموماً از طریق مطالعات کتابخانه ای (کتب، مقالات و پایان نامه ها) اطلاعات لازم کس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ب شده است.  پرسشنامه این تحقیق شامل ۴۸ سؤال بسته (۴۳ سوال مربوط به شاخص های فرعی و ۵ سوال مربوط به شاخص های اصلی)چند گزینه ای می باشد. و از ۱ تا ۹قابل امتیاز دهی می باشد.(بدین صورت که عدد یک نشان دهنده ی کمترین درجه اهمیت و عدد ۹ نشان دهنده ی بیشترین درجه اهمیت می باشد)در این پرسشنامه همچنین از پاسخ دهندگان یک سری اطلاعات جمعیت شناختی نیز خواسته شده است.
جدول (۳-۱): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق

سوالات پژوهش شماره سؤالات پرسشنامه