منابع مقالات علمی : شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در …

 • ریسک سیستماتیک : آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی راکه مستقیمأبه تعقییرات بازار یااقتصاد بستگی دارد .ریسک سیستماتیک گویند.معمولأتمامی اوراق بهادارتاحدودی ازریسک سیستماتیک برخوردارند. ودربرگیرنده عواملی همچون ریسک تورم – بازار ونرخ بهره است.این نوع ریسک غیر قابل کاهش است.(جهانخانی وپارسائیان،۱۳۷۶)
 • ریسک غیرسیستماتیک : به آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازاربستگی نداردکه ریسک غیرسیستماتیک می گویند.این نوع ریسک منحصربه محصول خاصی نیست وبه عواملی همچون ریسک تجاری – مالی وریسک نقدینگی بستگی دارد.این نوع ریسک را می توان باپورتفولیو کاهش داد.(پیرصالحی، ۱۳۷۲)
 • مدیریت ریسکمدیریت ریسک فر آیند شناسائی ریسک ، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج روی سیستم است (استون برنرو همکاران، ۲۰۰۲).
 • ویلیامز و هینز،مدیریت ریسک را به صورت زیر تعریف می کنند:
  مدیریت ریسک ، فرایند شناسائی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی با لقوه ای است که مشخصا پیامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد. مدیریت ریسک ، ریسکها را به وسیله کنترل آنها و تامین مالی خسارت هایی که به رغم تلاشهای کنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره می کند.

  • ادراک ریسک : به بررسی میزان خطرناک بودن یک موقعیت ازدیدگاه فرد می پردازد (شرت,۱۹۸۴).[۴]
  • مدل فازی : اولین باردرپی تنظیم نظریه مجموعه های فازی به وسیله پروفسورلطفی زاده(۱۹۶۵ م)درصحنه محاسبات نوظاهرشد.کلمه fuzzyبه معنای غیردقیق –ناواضح ومبهم است.به بیان ساده تر منطق فازی فراترازمنطق ارزش های(۱و۰)نرم افزارهای کلاسیک رفته و درگاهی جدیدبرای دنیای علوم نرم افزاری ورایانه ها می گشایدزیراناواضح-شناوروبی نهایت بین اعداد ۱و۰ راهم به کار می گیرد.

  فصل دوم:
  ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه
  یکی از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است . مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (آسوده ، ۱۳۷۳).
  هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است . مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (رازمایکل،۲۰۰۱).[۵] راههای انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین ، ۱۹۹۷).[۶]
  برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد .عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (جهانبانی و پارسائیان، ۱۳۷۴).
  تعریف ریسک
  برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
  “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (گودرزی ,۱۳۸۲). این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.
  در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:
  ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:

  1. رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
  2. عدم وقوع مسائل آنطور که مورد انتظار است.
  3. عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب

  تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:
  ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گ

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  یرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرروارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد (استون برنر و همکاران، ۲۰۰۲).[۷]
  و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:
  “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار.”
  مدیریت ریسک
  تعریف مدیریت ریسک
  برای مدیریت ریسک نیز مانند واژه ریسک ، تعاریفی ارائه شده است که البته همه در بر گیرنده مفهومی یکسان هستند و تمرکز روی فرایند مدیریت ریسک دارند و ما گذری بر مهمترین آنها خواهیم داشت :
  مدیریت ریسک فر آیند شناسائی ریسک ، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج روی سیستم است .
  ویلیامز و هینز،مدیریت ریسک را به صورت زیر تعریف می کنند:
  مدیریت ریسک ، فرایند شناسائی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی با لقوه ای است که مشخصا پیامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد. مدیریت ریسک ، ریسکها را به وسیله کنترل آنها و تامین مالی خسارت هایی که به رغم تلاشهای کنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره می کند. (عسگری ،۱۳۸۹ )
  فواید و اهمیت مدیریت ریسک
  مدیریت ریسک به مدیران کمک می کند تا بتوانند هزینه های عملیاتی و اقتصادی خود را تعدیل کرده و آنها را در اتخاذ بهترین تصمیمات یاری می دهد.