شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده …

منابع لاتین ۱۳۳
منابع اینترنتی ۱۳۵
جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی ۶۶
جدول (۳-۱): تفکیک سوالات پرسشنامه به سؤالات تحقیق ۷۲
جدول(۳-۲):ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های مرتبط با آن ۷۲
جدول( ۴-۱ ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان ۸۳
جدول (۴-۲) :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان ۸۴
جدول (۴-۳ ):توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی ۸۵
جدول(۴-۴): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۸۶
جدول(۴-۵): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی ۸۷
جدول (۴-۶): وضعیت پاسخ ها ۸۹
جدول(۴-۷):تابع عضویت متغیرهای زبانی تعیین وزن معیارها ۹۴
جدول(۴-۸):ماتریس مقایسه زوجی فازی برای معیار های ریسک اقتصادی ۹۵
جدول(۴-۹):رتبه نهایی معیارهای اصلی ریسک اقتصادی ۹۸
جدول(۴-۱۰):وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای ریسک هزینه های تامین مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۹۹
جدول(۴-۱۱ ):وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای ریسک های اعتباری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۱۰۰
جدول(۴-۱۲):وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای ریسک های نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۱۰۱
جدول(۴-۱۳):وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای ریسک های تورم بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۱۰۳
جدول(۴-۱۴):وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای ریسک تغییرات نرخ ارز بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۱۰۴
جدول( ۴-۱۵): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک تامین هزینه های مالی بر اساس روش AHP 105
جدول (۴-۱۶):اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های اعتباری ۱۰۵
جدول( ۴-۱۷): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های نقدینگی ۱۰۶
جدول( ۴-۱۸): اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های تورم ۱۰۶
جدول( ۴-۱۹) :اوزان نهایی فاکتورهای ریسک های تغییرات نرخ ارز ۱۰۷
جدول (۴-۲۰):اولویت بندی ریسک های اقتصادی ۱۰۸
جدول( ۵-۱): رتبه نهایی معیارهای ریسک اقتصادی ۱۱۲
نمودار(۲-۱):شبکه انواع ریسک ۲۶
نمودار (۲-۲):انواع ریسک های اقتصادی ۳۵
نمودار(۲-۳):چهار قدم اصلی فرایند MADM 40
نمودار (۴-۱ ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان ۸۴
نمودار( ۴-۲ ):توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان ۸۵
نمودار (۴-۳): توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی ۸۶
نمودار( ۴-۴): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۸۷
نمودار( ۴-۵): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی ۸۸
نمودار (۴-۶): ساختار سلسله مراتبی ۹۲
نمودار(۴-۷ ):طیف اعداد فازی مورد استفاده ۹۳
چکیده
در این تحقیق به شناسائی و رتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتحلیل ساختار سلسله مراتبی AHP پرداختیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن توصیفی تحلیلی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک سوال اصلی و چهار سوال فرعی می باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر مدیران و کارکنان مالی و تولیدی شرکت های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار است که جهت تبیین اهمیت و وزن شاخص های ریسک اقتصادی برگزیده شده اند. منبع شناسایی شرکت‌های بزرگ، سازمان ثبت شرکت ها در سطح استان تهران است که بر این اساس تعداد این شرکت‌ها به ۱۲۰ شرکت می‌رسد.که در این شرکت ها ۱۲۵ پرسشنامه میان مدیران و کارکنان مالی و تولیدی پخش گردید در این تحقیق به دلیل اینکه روش توصیفی است نمونه گیری نداریم و نمونه مورد نظر شامل کل افراد حاضر در جامعه آماری می باشد. بدین صورت که از بین مدیران مالی و کارکنان و حسابداران شرکت های بزرگ ، تعداد ۱۲۵نفر انتخاب شده است که۹۲ پرسشنامه برگشت داده شده است.
نتایج حاصل براساس تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که:
ریسک های تامین هزینه های مالی بامیانگین وزن ۲۹۳/۰ ریسک های اعتباری با نمره ۲۵۱/۰، ریسک های نقدینگی ۱۷۷/۰ ، ریسک های تورم ۱۴۷/۰، ریسک های تغییرات نرخ ارز ۱۲۸/۰ در اولویت های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.