شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۴

فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..۷۸
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….۷۸
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….۷۸
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….۷۹
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….۸۰
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..۸۱
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………۸۳
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………۸۳
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..۸۴
الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………۸۴
ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….۹۳
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………۹۴
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..۹۵
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………۹۵
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….۹۶
بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..۹۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال ۱۲۲ بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات
فصل اول
کلیات مسئله پژوهش
مقدمه
الف – بیان مسأله
بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.