سامانه پژوهشی – شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۳

بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..۱۴
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………۱۵
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………۱۶
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….۱۶
الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….۱۶
ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….۱۸
ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….۲۴
بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………۲۴
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..۲۸
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….۲۸
بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….۲۸
بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..۲۹
بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………۳۰
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..۳۱
بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………۳۱
بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………۳۶
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….۳۹
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………۳۹
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………۴۱
الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………۵۶
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..۵۶
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………۵۸
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..۶۱
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………۶۳
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………۶۴
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………۶۵
۱-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………۶۷
۳-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………۷۱
۴-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.