رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی …

۱۴۵/۲

پیام

یافته‌های جدول فوق بیانگر این مسئله است که تفاوت میانگین بعد سیاسی در هر دو اولویت انتخابی توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد. سطح معنی داری در هر دو اولویت اول و دوم ۰۰۰/۰ می‌باشد. در اولویت اول بیشترین میانگین مرتبط به کانالهای ماهوارهای نوروز تیوی (۶۳۰/۴) و روژ تیوی (۵۱۱/۴) می‌باشد. کم‌ترین میانگین‌های بدست آمده هم متعلق به کانالهای ماهوارهای پیام (۴۳۳/۲) و کومهله (۰۵۴/۳) می‌باشد. نوروز تیوی بیشترین تاکید را در برنامه‌های خود بر بعد سیاسی هویت قومی کردها دارد. برنامه‌های مختلفی در این کانال در این زمینه پخش می‌شود که تقویت انسجام سیاسی کردها را تبلیغ می‌نماید (هر چند این برنامه‌های گاهی اوقات رنگ و بوی حزبی به خود می‌گیرد). از جمله این برنامهها می‌توان به «روژهفی[۶۷] نوروز»، «تریبون نوروز»، «راویژ[۶۸]»، «دهما روژئاوا[۶۹]»، «نارین[۷۰]» و… اشاره نمود. تحلیل مفصل‌تری در این باره در بخش کیفی و همچنین تفسیر یافته‌ها ارائه خواهد شد. روژ تیوی هم اهمیت خاصی برای جنبه سیاسی هویت قومی کردها قائل است. سیاست برنامهای کانال روژ، در راستای منافع حزب پکک می‌باشد و به شدت به سیاست‌های دولت ترکیه معترض می‌باشد. در واقع، هویتی که این کانال برای کردها در نظر میگیرد، بر مبنای سیاست فوق می‌باشد: تعریف هویت قومی کردها در برابر «دیگری» سیاسی دولت ترکیه. این کانال برنامه‌های سیاسی را در سرلوحه کار خویش قرار داده است. مهمترین برنامه‌های سیاسی این کانال ماهوارهای در قالب میزگردهای سیاسی، خبرهای سیاسی و تحلیل سیاسی جای می‌گیرد. این کانال، نقش فراوانی در بینالمللی نمودن مسئله کرد داشته است. به سبب حمایت‌های مالی و اجتماعی کردهای ساکن اروپا از این کانال، روژ تیوی به گونهای تبدیل به صدای محرومیت و مظلومیت و در ادامه ایجاد حس مقاومت سیاسی در میان کردهای ساکن اروپا و آمریکا شده است. کانال ماهوارهای پیام بیشترین قسمت از برنامه‌های خود را به مسائل دینی – مذهبی اختصاص داده است و جنبه سیاسی هویت قومی برای این کانال از اهمیت چندانی برخوردار نیست. سیاست‌های کانال ماهوارهای کومهله بیشتر جنبه تبلیغات حزبی به خود گرفته است و سیاست برنامه‌ای آن بر اساس منافع حزبی (منافع کارگری نشأت گرفته از حزب کومهله) می‌باشد و طبیعتاً توجه چندانی به جنبه سیاسی هویت قومی کردها همانند دیگر ابعاد نمی‌کند. در اولویت دوم، کانالهای ماهواره‌ای روژ تیوی (۶۶۹/۴) و کردست (۵۴۰/۴) بیشترین میزان میانگین و کانالهای ماهواره‌ای پیام (۱۴۵/۲) و سپیده (۱۱۴/۳) کم‌ترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. از مهمترین برنامههای کانال ماهوارهای کردست که به تحلیل جنبه سیاسی هویت قومی گردها می‌پردازد، می‌توان به «تهوهر»، «دیداری تایبهت»، «کوردیک له ئوروپا»، «روژ نوی» و… اشاره نمود. هر چند بیشتر برنامه‌های این کانال ماهوارهای به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی هویت کردی می‌پردازد، اما جنبه سیاسی هویت قومی کردها، هیچ‌گاه در برنامه‌های این کانال فراموش نشده است. در مورد کانالهای ماهوارهای روژ، پیام و سپیده هم به اندازه کافی بحث شده است. به طور کلی می‌توان گفت که تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین کانال‌های ماهواره‌ای مختلف و در هر دو اولویت پاسخ داده شده توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد.
۵ – ۱ – ۲ – ۷ – آزمون فرضیه هفتم: به نظر می‌رسد میانگین هویت قومی در بین استفاده کنندگان برنامههای کانالهای ماهوارهای مختلف در کردستان ایران تفاوت معناداری دارد.
برای تبیین و آزمون این فرضیه، هویت قومی در ۵ بعد جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و تفاوت میانگین هر کدام از ابعاد هویت قومی در بین کانالهای ماهواره‌ای به صورت جداگانه بررسی خواهند شد.
تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین برنامههای کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین برنامههای کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۲۳: آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد زبانی هویت قومی در بین برنامههای ماهوارهای

بعد زبانی متغیر
اولویت دوم اولویت اول
۳۹۱/۴=F 002/0 = Sig ۶۴۱/۱۷=F 000/0 = Sig
میانگین نوع کانال میانگین نوع کانال برنامههای ماهوارهای
۱۸۱/۴ سیاسی ۲۶۷/۴ سیاسی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است