دسترسی متن کامل – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران- قسمت …

۶۹۹/۳

روژههلات

۳

کومهله

۳۴۵/۳

سپیده

۳۷۵/۲

پیام

۱۱۳/۲

پیام

یافتههای جدول فوق نشان دهنده این مسئله است که تفاوت میانگین بعد اجتماعی در هر دو اولویت انتخابی توسط پاسخگویان معنادار میباشد. سطح معنی داری در هر دو اولویت اول و دوم ۰۰۰/۰ می‌باشد. در اولویت اول بیشترین میانگین مرتبط به کانالهای ماهوارهای کردستان تیوی (۵۴۱/۴) و نوروز تیوی (۶۰۳/۴) می‌باشد. کم‌ترین میانگین‌های بدست آمده هم متعلق به کانالهای ماهوارهای پیام (۳۷۵/۲) و کومهله (۳) می‌باشد. مسئله فرهنگ و جنبه فرهنگی هویت قومی کردها، یکی از اساسی‌ترین بخش‌های کانال ماهوارهای کردستان تیوی می‌باشد. در بیانیه شروع به کار کانال کردستان تیوی این‌گونه آمده است: «کانال ماهوارهای کردستان تیوی، ادامه دهنده پروسه مبارزه فرهنگی کردها می‌باشد که هم‌زمان با مبارزات سیاسی، مذهبی و اجتماعی، اصلی ضروری می‌باشد. هدف کردستان تیوی گسترش انسجام و اتحاد فرهنگی کردها و توجه به مسائل تمام گویشها و اقلیتهای فرهنگی – زبانی موجود در کردستان می‌باشد». در واقع، شاید بتوان مهمترین هدف از تاسیس کردستان تیوی را انسجام فرهنگی بیشتر میان کردها دانست. نوروز تیوی هم بخش زیادی از برنامه‌های خود را به مسئله فرهنگ و اهمیت آن در تقویت هویت کردی قرار داده است. برنامه‌هایی چون «له ئاسمانی شینهوه»، «ههورامان»، «سیمینه و زهرینه»، «کیله شین» به بعد فرهنگی هویت قومی کردها می‌پردازند. تفاوت مهمی که بین نوروز تیوی و دیگر کانال‌های ماهواره‌ای در زمینه فرهنگی وجود دارد، این است که نوروز تیوی اهمیتی خاصی به مناطقی از کردستان ایران می‌دهد که در سیاست گذاری‌های غیر رسمی رسانه‌ای کردی به حاشیه رانده شده و فراموش شده‌اند، داده است. در واقع، استان کرمانشاه و ایلام در این دسته قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از برنامه‌های نوروز تیوی به تحلیل فرهنگ این مناطق می‌پردازد. در مورد کانالهای پیام و کومهله نیز همان گونه که ذکر گردید، اهمیت اساسی در سیاست برنامه‌ای آن‌ها به ترتیب مذهب و منافع کارگری می‌باشد و فرهنگ کردی نقش چندانی در برنامه ریزی برنامه‌ای آن‌ها ندارد. در اولویت دوم، روژ تیوی (۵۴۴/۴) و کردست (۴۸۷/۴) بیشترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده‌اند و کانالهای پیام (۱۱۳/۲) و سپیده (۳۴۵/۳) کم‌ترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. برنامه‌های فرهنگی روژ تی وی به دلیل توجه به همه گویش‌های زبان کردی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در واقع، مخاطبان روژ تیوی (البته در سطحی پایین‌تر از نوروز تیوی) از همه مناطق کردستان می‌باشند و این مسئله در درک متقابل فرهنگهای تا حدودی متفاوت و نزدیک کردن آن‌ها به هم (البته با حفظ تفاوت‌های فرهنگی) نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است. پخش برنامه‌های خود را از سال ۲۰۰۰ در سلیمانیه کردستان عراق شروع کرده است. این کانال توسط اتحادیه میهنی کردستان تاسیس گردیده است. برنامه‌های فرهنگی مهم این کانال عبارتند از: «شهوی کردست»، «ههفتهی هونهری»، «کیبرکه[۶۶]»، «میلودی». هدف اصلی از پخش این برنامه‌ها، تقویت انسجام فرهنگی کردها و رشد و توسعه فرهنگی کردستان می‌باشد. در مورد کانالهای سپیده و پیام هم قبلاً توضیحات لازم داده شده است. به طور کلی می‌توان گفت که تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویت قومی در بین کانال‌های ماهواره‌ای مختلف و در هر دو اولویت پاسخ داده شده توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد.
تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۲۲:آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد سیاسی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای

بعد سیاسی متغیر
اولویت دوم اولویت دوم
۶۱۸/۶ =F 000/0 = Sig ۱۴۸/۷ =F 000/0 = Sig
میانگین نوع کانال