پژوهش – رسانه مدرن و برساخت هویت کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی …

۳۴۳/۳

کورهک

۱۹۷/۲

کومهله

۲۸۷/۳

آسو سات

۱۶۲/۲

پیام

۱۶۰/۳

کردستان تیوی

۱۱۱/۲

سپیده

۵۲۹/۲

سپیده

۹۰۹/۱

پیام

یافتههای جدول فوق نشان دهنده این مسئله است که تفاوت میانگین بعد اجتماعی در هر دو اولویت انتخابی توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد. سطح معنی داری در هر دو اولویت ۰۰۰/۰ می‌باشد. در اولویت اول بیشترین میانگین مرتبط به کانالهای ماهوارهای کردستان تیوی (۶۶۶/۴) و نوروز تیوی (۳۹۷/۴) می‌باشد. کم‌ترین میانگینهای بدست آمده هم متعلق به کانالهای ماهوارهای پیام (۱۶۲/۲) و سپیده (۱۱۱/۲) می‌باشد. بخش عظیمی از برنامههای کانال کردستان تیوی به برنامه‌ها و مستندهایی در مورد تاریخ کردستان اختصاص دارد. در واقع میتوان گفت که این کانال، بیشترین برنامه‌ها را در مورد تاریخ کردستان و مسائلی که سبب گسترش حس تعلق تاریخی در کردها می‌گردد را پخش می‌نماید. بیشتر این برنامه‌ها در راستای زنده نگه داشتن نمادهای تاریخی می‌باشد که بخشی از هویت تاریخی کردها می‌باشد. به عنوان نمونه، برنامه‌های زیادی در این کانال، در مورد عملیات انفال[۶۴] در کردستان و شیمیایی حلبچه، مبارزات تاریخی کردها و… پخش می‌گردد که در تقویت بعد تاریخی هویت قومی کردها تأثیرگذار می‌باشد. کانال نوروز تیوی هم برنامه‌های متنوعی در مورد تاریخ کردستان در جهت تقویت بعد تاریخی هویت کردها پخش می‌نماید. «سیمینه و زهرینه»، «ههورامان»، «وه فیلی» از جمله این برنامه‌ها میباشند. کانال نوروز تیوی، اهمیت خاصی به ایجاد حس تعلق تاریخی در میان کردهای شیعه میدهد. این مسئله در استقبال کردهای مناطق کرمانشاه و ایلام از برنامه‌های این کانال موثر بوده است (تحلیل مفصل‌تری از این کانال و مسائل مرتبط با آن در بخش کیفی ارائه خواهد شد). کانالهای ماهوارهای سپیده و پیام هم همان‌طور که قبلاً ذکر گردید، اولویت پخش برنامه را به برنامه‌های مذهبی داده‌اند و تقریباً هیچ مبحثی در مورد تاریخ و حس تعلق تاریخی کردها در آن‌ها دیده نمی‌شود. در اولویت دوم، روژ تیوی (۳۴۵/۴) و تیشک تیوی (۳۸۷/۴) بیشترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. کانال ماهوارهای پیام (۹۰۹/۱) و سپیده (۵۲۹/۲) کم‌ترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. روژ تیوی یکی از مهمترین کانالهای ماهوارهای کردی در زمینه بازنمایی هویت تاریخی کردها می‌باشد. مهمترین جنبه‌ای از بعد تاریخی هویت قومی کردها که کانال روژ تیوی به آن توجه می‌کند، اسطوره‌های تاریخی کردها و تلاش در راه زنده نگه داشتن آنها و تبدیل اسطوره‌ها به معناهای هویت بخش برای کردها می‌باشد. اسطوره‌های تاریخی کردها همانند کاوه آهنگر بیشترین بازنمایی را در این کانال ماهوارهای دارند. این مسائل می‌توانند در گسترش احساس تعلق تاریخی کردها تأثیر داشته باشند. تیشک تیوی کانال ماهوارهایی است که به تبیین و تشریح برنامه‌های حزب دمکرات کردستان ایران می‌پردازد. این کانال ماهوارهای در سال ۲۰۰۶ و در کشور سوئد تاسیس شده است. از مهمترین برنامه‌های تیشک تیوی که به بعد تاریخی هویت کردها می‌پردازد می‌توان به برنامه‌هایی «روژ ژمیری میژو[۶۵]» و «بیستون» اشاره نمود. در این برنامه‌ها به تحلیل تاریخ کردستان با رویکردی تعلق گرایانه پرداخته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که تفاوت میانگین بعد تاریخی هویت قومی در بین کانال‌های ماهواره‌ای مختلف و در هر دو اولویت پاسخ داده شده توسط پاسخگویان معنادار می‌باشد.
تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای
جدول زیر تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویت قومی در بین کانالهای ماهوارهای مختلف زبان کردی را نشان می‌دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) جهت سنجش معناداری تفاوت میانگین‌ها استفاده شده است.
جدول شماره ۵ – ۲۱:آزمون معناداری تفاوت میانگین بعد فرهنگی هویتقومی در بین کانالهای ماهوارهای

بعد فرهنگی متغیر
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است